اندیشه پست مدرنیسم وجایگاه زن

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، گروه روان شناسی، اهواز، ایران

چکیده

پست مدرنیسم به عنوان یک جنبش فکری عظیم امروزه هنر، سیاست، اقتصاد، علم، فرهنگ، هویت، درمانگری و.... را تحت تاثیر قرار داده است. مقاله حاضر به کمک روش اسنادی وتحلیلی ضمن بررسی ابعادمعرفت شناختی وجامعه شناختی پست مدرنیسم، اصول بنیادی آن را معرفی می نمایدوبه بررسی تاثیرات گوناگون این اندیشه بر دانش روان شناسی به عنوان یک علم میان رشته ای می پردازد. پست مدرنیسم اساسا منطق نفی است وبا رد هربنیان فکری وهر ارزش جاوید وجهانی، برنسبی گرایی در همه امورتاکید می ورزد. دراین راستا هویت به عنوان مهمترین جنبه شخصیت انسانی متاثر ازنسبیت گرایی پست مدرنیسم معنایی دگرگون یافته وسایر حوزه های تفکر واندیشه بشری همچون جایگاه زنان ومردان در اجتماع، هویت شخصی و اجتماعی ورویکرد درمانی و... را دچار تغییراتی نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی، بابک (1373) . مدرنیته واندیشه انتقادی،تهران نشر مرکز.

احمدی، بابک (1375). ساختارشکنی وتاویل متن- شالوده شکنی و هرمنوتیک،تهران،نشر مرکز،ص556

آغاجری، هاشم (1380). دیالوگ سنت ومدرنیته،مجله آبان،سال اول،شماره 1،صفحه 6.

سجادی، سید مهدی (1386). فمینیسم پست مدرن،انتشارات اندیشه.

فرهنگی، علی اکبر، حسینقلی پور، طهمورث، خانلری، امیر(1387). پست مدرنیسم وبازاریابی مصرف کننده، نشریه مدیریت بازرگانی، شماره 1،87- 104

قبادیان، وحید (1389). مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب،تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ چهاردهم.

کرباسیان، قاسم (1389). پستمدرنیسم، مدرنیسم غرب، اصول پست مدرنیسم، سایت رسمی پژوهشکده باقرالعلوم.

نوذری، حسینعلی(1380). وضعیت پست مدرن – گزارشی در باره دانش، تهران، نشر گام نو، ص 54

مشیرزاده، حمیرا(1383). مقدمه ای بر مطالعات زنان، تهران: دفتر برنامه ریزی اجتماعی ومطالعات فرهنگی، صفحه 57-59.

مشیرزاده، حمیرا (1385). ازجنبش تانظریه اجتماعی: تاریخ دوقرن فمینیسم، تهران: شیرازه. صفحه399-413.

 

Alice,L(2000) Backlash,in:L.code,Encyclopedia of feminist Theories,(New York:Rutledge)P:37-38

Fidelibus,J(2010),Postmodernism and you.WWW.The cross roads project

Gamble,S(2002)Feminism and postfeminism in :Evans,Marry(ed),Feminism:Critical Concepts in Literary andCultural Studies.New York:Routledge.

Gergen, K. J. (2001). Psychological science in a postmodern world. American Psychologist, 56, 803-813.

Glasburgh,M(2006)The New Face of Postfeminist Fiction,Master Paper for M.S  Degree of Library Science.

Ihab,H(1985)The culture of postmodernism:Theory,Culture and Society,Vol.2No.3.pp119-137

Zalewaski,M(2000)Feminism after Post-Mdernism:Theorizing Through Practice ,London and New York:Routledge.