بررسی حضور و قدرت زنان در محیط اجتماعی مردان

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه جامعهشناسی، جهرم، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، جامعه شناسی، جهرم، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی جامعه‌شناختی حضور زنان در محیط کاری مردان بود. این تحقیق از نوع کمّی و روش تحقیق پیمایشی بود. نمونه‌گیری با استفاده از شیوه تصادفی خوشه‌ای در چند مرحله انجام شد. داده‌های پژوهش با ابزار پرسشنامه محقق ساخته و از یک نمونه 200 نفری از زنان شهرستان جیرفت جمع‌آوری شد. برای بدست آوردن نتایج پژوهش و ارتباط بین متغیرها از تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. به منظور بررسی فرایند جامعه‌پذیری زنان در محیط‌های اجتماعی مردانه و تأثیر آن‌ها بر این محیط از نظریة برابری جنسیتی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان ‌داد، که بین متغیر احساس تعلق اجتماعی، امید به پیشرفت، گرایش به کجروی، سطح تحصیلات، فرهنگ و تربیت خانوادگی زنان و مشارکت اجتماعی آن‌ها در محیط مردانه ارتباط معنی‌دار وجود دارد، در حالی که ارتباط معناداری بین نوع شغل زنان و مشارکت اجتماعی آن‌ها مشاهده نشد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان از ارتقاء محیط کاری ناشی از حضور زنان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات