زن از دیدگاه جامی «لیلی و مجنون»

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر، گروه زبان و ادبیات فارسی، شوشتر، ایران

2 دانشگاه شهید رجایی، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، تهران، ایران.

چکیده

بررسی جایگاه زن در ادبیات فارسی با مطالعه ی متون برجسته ی نظم و نثر امکان پذیر است. یکی از
آثار کم نظیری که بیش از همه به زن پرداخته، مثنوی هفت اورنگ جامی و داستان لیلی و مجنون در آن،
است. در این داستان عاشقانه، لیلی در مقام زن، معشوق و محبوبی است که دارای ویژگی هایی چون
زیبایی، عقلانیت، عزت نفس، وفاداری، لطافت، روحیه بخشی و مانند آن است.روایت جامی با نظامی،
مکتبی و دهلوی تفاوت هایی دارد که شاخصه ی اصلی آن دیدگاه مثبت نسبت به زن می باشد و در آن
واژه ی زن بسامدی بسیار بالاتر از مرد دارد.

کلیدواژه‌ها