خودسوزی زنان (مطالعه موردی)

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

دانشگاه علوم پژشکی جندی شاپور،گروه مشاوره، اداره خدمات روان شناختی، اهواز، ایران

چکیده

خودسوزی آغاز یک فاجعه برای زن، خانواده و جامعه است، زیرا زنی که خودسوزی میکند درصورت
زنده ماندن مدتها گرفتار درمان میشود و ممکن است برای همیشه دچار ناهنجاری ظاهری شود. هدف
از انجام این تحقیق بررسی خودسوزی زنان وویژگیهای جمعیت شناختی آنان بود. زیرا پژوهش و اطلاع
رسانی بیتردید در کاهش خودسوزی زنان موثر خواهد بود برای این کار علاوه بر مرور پژوهشهای
گذشته، پرسشنامهای توسط محقق تهیه و روی نمونه صد نفری از زنان خودسوخته در یکی از بیمارستان
های شهر اهواز اجرا شد و نتایج بررسی نشان داد که؛ مشکلات شخصیتی، وضعیت اقتصادی، سطح
تحصیلات، شغل ، سن و ریسک فاکتورهای مربوط به تاهل زنان، ویژگیهای جمعیت شناختی مهمی در
اقدام به خودسوزی آنها بود.

کلیدواژه‌ها