عوامل موثر بر اعتیاد زنان

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، گروه جامعه شناسی، دهاقان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اراک ، گروه جامعه شناسی، اراک، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان،گروه جامعه شناسی، دهاقان، ایران.

4 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اراک، گروه جامعه شناسی، اراک، ایران .

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر اعتیاد زنان بود. حجم نمونه 100 نفر از
زنان معتاد در کلینک ترک اعتیاد رویش اراک بود. . روش تحقیق پیمایشی است و داده های مورد
نیاز جهت آزمون فرضیات از طریق پرسش نامه همراه با مصاحبه انجام گرفت. فرضیات از سه
دیدگاه کلوارد و اهلین، ساترلند و هیرشی استنتاج شدند که متغیرهای مستقل عبارتند از یادگیری
اجتماعی،کنترل اجتماعی،گوشه گیری و انزوا طلبی و متغییر وابسته مدت مصرف موادو میزان
کندال و b مصرف مواد بود. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند
صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که کنترل اجتماعی قوی تر ،عدم همنشینی با c کندال
افراد بزهکار،تعلق خاطر و وابستگی میان اعضاء خانواده،اعتقادات مذهبی،کاهش و قطع ارتباط با
دوستان معتاد و مجرم، مشارکت در فعالیت های گروهی و همچنین کمک و یاری کردن افراد در
رسیدن به اهداف و موفقیت و در اختیار گذاشتن منابع و وسایل مشروع در راه رسیدن به آنها می
تواند منجر به کاهش اعتیاد در زنان شود.

کلیدواژه‌ها