مقایسه شیوه های فرزند پروری و اختلالات رفتاری کودکان مادران شاغل و غیرشاغل

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،تبریز، ایران

2 دانشگاه تربیت معلم تهران،روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران، ایران.

چکیده

اشتغال مادر در بیرون از منزل دارای پیامدهای مختلفی ازجمله در سبک فرزندپروری
و وضعیت رفتاری کودک است.این پژوهش با هدف بررسی شیوه های فرزندپروری
مادران شاغل وغیرشاغل وارتباط آن با اختلالات رفتاری کودکان انجام شده است.
پژوهش حاضر یک مطالعه علی- مقایسهای است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش
120 زوج مادر-کودک بودند که به صورت تصادفی از چهار مهد کودک در شهرتبریز
انتخاب شدند. پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر (فرم مادر و مربی) و پرسشنامه شیوه
های فرزند پروری با مریند ابزارهای اندازه گیری این پژوهش بودند. برای بررسی و
t و آزمون (MANOVA) تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغییره
مستقل استفاده شد.نتایج نشان داد کودکان مادران شاغل و غیرشاغل از نظر مشکلات
رفتاری تفاوت معناداری با هم نداشتند. مادران خانهدار به طور معناداری شیوه تربیتی
مقتدرانه تری از مادران شاغل داشتند. ولی در شیوه فرزند پروری آزادگذاری و
استبدادی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها