سهم هر یک از مقیاس های پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در پیش بینی شادکامی دانش آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران.

3 گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی سهم هر یک از ابعاد پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در پیش
بینی شادکامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه بود. این پژوهش از نوع همبستگی بود که در آن 200
نفر از بین کل دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر رودهن، به روش نمونه گیری تصادفی چند
مرحله ای انتخاب و پرسشنامه های شادکامی آکسفورد و پایگاه اقتصادی و اجتماعی بابایی و
همکاران را تکمیل کردند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که بین ابعاد پایگاه اقتصادی و
اجتماعی خانواده و شادکامی دانش آموزان رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد و پایگاه اقتصادی و
اجتماعی خانواده می تواند شادکامی دانش آموزان را به طور موثر پیش بینی کند.

کلیدواژه‌ها