فرهنگ سیاسی زنان شیعه (با تأکید بر نقش انقلاب اسلامی ایران)

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران

2 گروه تاریخ ،دانشگاه شهید چمران، اهواز،ایران.

3 گروه علوم سیاسی ،دانشگاه شهید چمران،اهواز،ایران.

چکیده

پژوهش حاضرباهدف بررسی فرهنگ سیاسی  ومشارکت سیاسی زنان در مذهب تشیع واثرگذاری آن برفرهنگ سیاسی زنان ایران ؛ بارویکردی توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است.فرض اصلی این است که هرچندمولفه های فرهنگ سیاسی در ایران همچون فرهنگ آمریت/تابعیت،سبب کاهش مشارکت سیاسی زنان درطول تاریخ شده است.اما به دلیل تاثیرپذیری زنان ایران از فرهنگ سیاسی شیعه؛ درمقاطع خاص تاریخی ؛ مشارکت سیاسی زنان افزایش یافته است. برای نمونه درانقلاب اسلامی ؛ تحت تاثیرنظرات امام خمینی (ره) مشارکت سیاسی زنان به اوج رسید.دراین انقلاب برای نخستین بار زنان نقشی و سهمی برابر بامردان یافتند.این انقلاب تجلی مشارکت سیاسی زنان در ایران بود.

کلیدواژه‌ها