بررسی تاریخی نقش اسلام در تغییر سبک زندگی زنان

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 تاریخ اسلام. دانشگاه اصفهان.

چکیده

مقاله حاضر به بررسی جایگاه زن در دیدگاه اسلامی  و تشریح منزلت زن به صورتی عملی  وآنچه اتفاق افتاده و نه آرمانی  وخیال پردازانه است و در این راستا با تکیه بر آیات قرآن  ومصادیقی  از زنان برجسته  مسلمان  به این نتایج دست یافته است: قرآن کریم  وپیامبر (ص) زنان را با حقوق خود آشنا ساخته اند و به آنان این جرات و جسارت  داده شده  که حق خود را به  دست آورند  و این عمل  دقیقاً تکلیفی بود که خدای تعالی بر دوش پیامبر  نهاده بود، حجاب، قوانین حقوقی، سلامت اخلاقی حضور زنان، بخشی از تلاش الهی است برای احیاء حقوق زنان که توسط دین مبین اسلام به منصه ی ظهور رسیده و حاصل آن تحولی بی نظیر در مقام  و سبک زندگی  زنان بود.

کلیدواژه‌ها