خصومت های مسلحانه و خشونت علیه زنان و کودکان از منظر مقررات بین المللی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ایران.

2 حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات متحده عربی، دبی، امارات متحده عربی

3 حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.

چکیده

موضوع خصومت های مسلحانه در عصر حاضر یکی از موضوعات مهم
درعرصه بین المللی و داخلی است.جهان هر روزه شاهد جنگ های بین المللی
وداخلی می باشد.پیشگیری از این مخاصمات در گرو توسعه مردم سالاری و
رعایت حقوق بشر و حکومت قانون در ابعاد گوناگون آن است. زنان و کودکان
عامل برانگیختن جنگها نیستند ولی همواره به گواه تاریخ بیشترین صدمات را در
اثر جنگ ها به صور گوناگون متحمل شده و می شوند. از مشکلات حاد
بینالمللى زنان مسئله تجاوز نظامیافته علیه زنان و کودکان درمناقشات مسلحانه
است که با هدف پاکسازى قومى و... به طور وحشیانه صورت مىپذیرد.مسلماً
برخورد قاطع و جدى جامعه بینالمللى مىتواند تأثیرمطلوبى در جلوگیرى از
ارتکاب به این اعمال غیرانسانى داشته باشد.

کلیدواژه‌ها