بررسی تاثیر گیاهان دارویی (آویشن،بابونه،مریم گلی) بر خونریزی عادت ماهیانه

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مامایی- مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 گروه مدیریت- کارشناس آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

3 پزشک عمومی (طب سنتی) – مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

استفاده از گیاهان در معالجه بسیاری از بیماریها همواره بطور سنتی در سطح وسیع متداول بوده است. در هر دوره عادت ماهیانه تقریبا به طور طبیعی 30 الی 60 میلی لیتر خون از دست می رود. در صورتی که میزان این خونریزی به 80 میلی لیتر و بیشتر برسد، عوارض خونریزی بیش از حد رحمی، که زودرس ترین آن کم خونی است، فرصت بروز پیدا می کند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر گیاهان دارویی بر شدت خونریزی عادت ماهیانه بوده است. بدین منظور 125 نفر از دختران دانشجو، برای سه سیکل عادت ماهیانه تحت نظر و مداخله قرار گرفتند. آنها به طور تصادفی در سه گروه گیاهان دارویی، پلاسبو، و بدون مداخله قرار گرفتند. گیاهان مورد استفاده مخلوط آویشن، بابونه و مریم گلی بود. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. افراد در سه روز ابتدای هر سیکل عادت ماهیانه، دم کرده 15 گرم ازگیاهان را در سه نوبت در روز نوشیدند. سپس تغییرات عادت ماهیانه خود را در پرسشنامه ها ثبت نمودند. داده ها با استفاده از تستهای آمار توصیفی، آنالیز واریانس و روشهای نان پارامتریک کندال و فریدمن تجزیه و تحلیل شد. بررسی شدت خونریزی بر اساس تعداد روزهای خونریزی عادت ماهیانه، تعداد پدهای استفاده شده و تعداد روزهایی که لخته خون در عادت ماهیانه مشاهده شده است مورد ارزیابی واقع گردید. نتایج نشان داد مصرف دم کرده این گیاهان شدت خونریزی عادت ماهیانه را در افراد کاهش داده است)  P=0/000 و P<0/02،05/0= α).

کلیدواژه‌ها