رابطه توانمندسازی روان شناختی و مهارت های ارتباطی با تعهد سازمانی در دبیران زن

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات خوزستان، گروه روان شناسی، اهواز، ایران.

2 گروه روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

3 گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین میزان رابطه توانمند سازی روان شناختی و
مهارت های ارتباطی با تعهد سازمانی در دبیران زن شهر اهواز بود. در این تحقیق
237 نفر از دبیران زن 4 ناحیه اهواز به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای
نسبتی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری عبارت بود از: مقیاس توانمند سازی روان
شناختی اسپریتزر، پرسشنامه مهارت های ارتباطی برتون و مقیاس تعهد سازمانی
مایر و الن. طرح تحقیق از نوع همبستگی بود و برای تحلیل داده ها ازضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده گردید. تحلیل داده ها نشان داد
که بین توانمندسازی روان شناختی و مهارت های ارتباطی با تعهد سازمانی رابطه
مثبت و معنی دار وجود دارد. هم چنین بین متغیرهای پیش بین )توانمند سازی
روان شناختی و مهارت های ارتباطی( با تعهد سازمانی همبستگی چندگانه معنی
دار وجود داشت و از بین متغیرهای پیش بین توانمندسازی روان شناختی بهترین
پیش بینی کننده تعهد سازمانی بود.

کلیدواژه‌ها