بررسی علل خشونت خانگی علیه زنان

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور واحد کرج، گروه علوم اجتماعی، کرج، ایران.

2 گروه های اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

3 جامعه شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ، استاد یار دانشکده شهرسازی دانشگاه آزاد واحد تبریز، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی علل خشونت خانگی علیه زنان در شهرستان تهران
بود. تعداد 300 نفر از جامعه مذکور به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب
شدند.طرح تحقیق از نوع پیمایش، اسنادی بود. برای جمع آوری داده ها از
پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. یافته ها نشان داد که رابطه آماری
معن یداری بین متغیرهای کاهش منابع قدرت، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، مرد
سالاری، سنت گرایی، ایدئولوژی مردسالاری، محل تولد، الگوی تقسیم نقش و
یادگیری خشونت و خشونت علیه زنان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها