بررسی ویژگی های شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در شعر پس از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، ایران.

چکیده

شعر فاطمی شیوه ی نوینی در ادبیاّت عصر انقلاب اسلامی م یباشد و حضرت
فاطمه)س( از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این راستا شخصّیت حضرت
زهرا)س( برای روشن نمودن جایگاه زن در جامعه نقش الگویی به سزایی داشته و
باعث پویا و فعّال شدن نقش زن در ادبیاّت انقلاب شده است. بسیاری از شاعران
انقلاب مضامین مکرّر را در قالب های گوناگون از جمله نو و با زبانی جدید
بدون تقلید جهت شناخت حضرت زهرا)س( به کار برد هاند. در این مقاله به چهار
نگرش کلی پیرامون اشعار فاطمی پرداخته شده است و در ادامه، آن دسته، از
ویژگی های شخصیتی حضرت زهرا)س( که با توجه به موقعیت اجتماعی و ادبی
در این عصر ظهور بیشتری در شعر شاعران معاصر داشته است مورد بررسی و
تحلیل قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها