هویت اجتماعی زن از دیدگاه شهید مطهری

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

گروه ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

چکیده

این گفتار به مبانی فکری استاد شهید، مرتضی مطهری، و نگرش او به حقوق فردی
واجتماعی زن در جامعه می پردازد. در این نوشتار با تکیه بر برخی نوشته ها،
سخنرانی ها و یادداشتهای این معلم بزرگوار، جایگاه انسانی زن، بویژه هویت
اجتماعی او، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد که از دیدگاه
استاد، در گذشته به « انسان » بودن زن توجه نمی کردند و فقط متوجه «زن » بودن
او بودند و از طرف دیگر در دوره مدرن به خاطر توجه شدید به انسان بودن یا
زن، « زن بودن » وی مورد غفلت قرار گرفته است. استاد شهید مرتضی مطهری،
با توجّه به حضور موثر زنان در عرصه های مختلف جامعه و تأثیرگذاری آنان
بر فعالیت های اجتماعی مردان، زن را وجودی با هویت اجتماعی متعالی قلمداد
می کند و با تأسی از آیات قرآنی و احادیث و تعالیم اسلامی برای زن، جدا از
جنسیت او، ارزش و اعتبار فردی و اجتماعی والایی قائل است.

کلیدواژه‌ها