نقد و تحلیل اختلال تجزیه هویت (بر مبنای رمان سرخی تو از من نوشته سپیده شاملو)

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.)

چکیده

تجزیۀ هویت یک اختلال کمیاب شخصیتی است و اغلب نتیجۀ صدمات روحی
ناشی از تعرض جنسی در کودکی م یباشد. رمان سرخی تو از من، با تکیه بر این
بیماری، ساخته و پرداخته شده است و م یکوشد تا با یاری گرفتن از تکنی کهای
داستا نپردازی )تداعی، تعلیق، توصیف، نمادپردازی و...( و متدهای روا نکاوی
)هیپنوتیزم، مشاوره، پالایش ذهن و...(، از طریق حرکت در زمان برای رجعت
به گذشته، و سیر در ناخودآگاه بیمار، عل تالعلل ناهنجار یهای شخصیتی او را
واکاوی نماید و به بیان هنری یکی از مشکلات شایع و در عین حال مسکوت
اجتماعی بپردازد. نویسنده در کنار این مشکل، با نگاهی زنانه و منتقدانه، بسیاری
دیگر از معضلات خانوادگی و اجتماعی زنان را در روزگار ما مطرح م یسازد.
مقالۀ حاضر، علاوه بر معرفی مختصر این بیماری، به روش نقد روا نشناختی،
به ارزیابی چگونگی توصیف این بیماری در رمان، نحوۀ شخصی تپردازی و
روای تگری و ه مچنین کنکاش در شیو ههای داستا نپردازی و روا نکاوی که در
لای ههای مختلف داستان از آن استفاده شده، پرداخته است.

کلیدواژه‌ها