نقش زن در ایجاد خانواده متعادل

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

خانواده یکی از رکن های اصلی جامعه و محل شکل گیری آینده یک کشور
است که سلامت و سعادت جامعه در گرو سلامت و پویایی نظام خانواده است.
خانواده اولین و مهمترین عامل اثرگذار بر رفتار است و نقش به سزایی در تشکیل
و رشد شخصیت فرد دارد. چرا که، سلامت جسمی و روانی فرد مرهون خانواده
سالم و متعادل است. در این مقاله، نقش زن در ایجاد خانواده متعادل از دو بعد
نقش همسری که شامل: تامین نیازهای جسمی و روانی، مدیریت و تدبیر امور
خانه، شاکر بودن و قناعت پیشگی، عفت و وفاداری به همسر و نقش مادری که
بزرگترین و مهمترین نقش زن در خانواده است مورد بررسی قرار گرفت.نتایج به
دست آمده از بررسی شواهد و دلایل نظری، بیانگر این است که زن نقش اصلی
را در شکل گیری شخصیت، خودپنداره، دلبستگی و اعتمادبنیادیفرزندان و ایجاد
یک خانواده متعادل که محیطی آکنده از آرامش، حمایت، محبت و تنها مکان
برای تجربه عمیق ترین عواطف انسانی است، دارد

کلیدواژه‌ها