بررسی تطبیقی شخصیت « سودابه » در «شاهنامه فردوسی » و «لیدی مکبث » در «مکبث شکسپیر

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان، مسجدسلیمان، ایران.

چکیده

فردوسی شاعر نامدار ایرانی و شکسپیر شاعر و نویسنده بزرگ انگلیسی، به فاصله
تقریباً 600 سال خالق شاهکارهای برجسته و پر از رمز و راز شده اند که هر
دو نیز از شهرت و اعتبار جهانی برخوردارند. در آثار فرا ملی آن ها، احترام به
انسانیت و مردمی موج می زند. درهر دو اثرحماسه های قهرمانی و دلاوری زیادی
وجود دارد.هدف از نوشتن این مقاله نشان دادن نقش زن در این دو اثر ادبی است
که انتخاب آن بدلیل شباهت های بین طینت این دو زن است از جمله : پلیدی،
حیله گری وگستاخی آنان که تأثیر زیادی بر عملکرد همسرانشان داشته و موجب
جنگ، خونریزی و قتل شده است ویا بدنبال خود مختاری و قدرت بوده اند.
نگارنده در این مقاله سعی دارد وجوه تشابه و تمایز دو شخصیت «سودابه » در
شاهنامه به عنوان زنی خیانت کار، حسود، انتقام جوو وسوسه گر و ازسوی
دیگر « لیدی مکبث » در یکی از تراژدی های شکسپیر به نام «مکبث »که داستان غم
انگیزی است و در آن کینه، حسد، انتقام، خیانت، آزار

کلیدواژه‌ها