رابطه اضطراب اجتماعی و حمایت اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان زن

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

3 گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و حمایت اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان زن تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات خوزستان بود. نمونه این پژوهش شامل  207 نفر بودند که به صورت تصادفی طبقه ای از بین تمامی دانشجویان زن واحد علوم و تحقیقات خوزستان انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های اضطراب اجتماعی و حمایت اجتماعی فیلیپس و رضایت از زندگی (SWLS) استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری در سطح معنی داری 001/0 نشان داد که بین اضطراب اجتماعی و احساس ذهنی بهزیستی رابطه منفی معنی‌داری وجود دارد و بین حمایت اجتماعی و احساس ذهنی بهزیستی رابطه مثبت معنی‌‌داری وجود دارد. یافته‌ها نشان داد که بین اضطراب اجتماعی و حمایت اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی رابطه چندگانه وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که حمایت اجتماعی بهترین پیش‌بینی‌کننده‌ی احساس ذهنی بهزیستی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها