اسراییلیات و خوار داشت زنان

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه فرهنگیان تهران، پردیس زینبیه، گروه تاریخ، تهران، ایران.

چکیده

آنچه ازدید عامه مردم و از نگاه طبقات مختلف اجتماعی، دراعصار پیشین، نسبت به زن ومنزلت انسانی و اجتماعی او مطرح بوده و تا اعصار بعد و روزگار ما استمرار یافته است، چنانکه او را حسب مستندات دینی، باورها و اعتقادات آیینی، از حیث خلقت شان، اعتبار ذاتی، قابلیت ها و توانمندی ها، کمتر از مردان دیده اند. در این میان عامل عمده و اثر گذار در ایجاد و تسری این طرز تلقی، نوع نگاهی است که حسب باورهای دینی ایجاد شده است. اما این نگاه متفاوت، بر خلاف آنچه در متون و منابع اصلی اسلام از جمله قران و سیره نبوی آمده از سایر ادیان و آیین ها حاصل گردیده و از مجموع آن استنادات که مسبب خوار داشت زنان بوده و هست به "اسراییلیات" تعبیرمی شود. اسراییلیات مجموعه اخبار، رویداد ها وروایاتی است که به حق یا به جعل، در کتب ومنابع اسراییلی تجمع یافت وحسب مقتضیات وضرورت هایی که به کار مفسران و بزرگان اهل علم و ادب وعرفان دراسلام و ایران می آمده است، به میان مطالعات و مکتوبات ایشان راه یافته وبه لحاظ مشابهت ها وتجانسی که میان بعضی آیات و احادیث با آنچه دراسراییلیات بوده، و هم به لحاظ فقدان توضیح و تشریح کافی این روایات و آیات و یا فقر علم واطلاع کافی وکامل مفسرین ومولفین، دستمایه مناسبی در توضیح و تفسیر بعضی آیات قرانی و احادیث نبوی شده است وبازتاب وتبعات روشنی درآراءوآثار بزرگان دینی،عرفانی و ادبی، در تمام طول تاریخ ایران بعداز اسلام برجای گذاشته است. پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از منابع اصلی مربوط در این حوزه، این پدیده را به روش استقرایی و در بستری تاریخی استدلال نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Israelis and the Humiliation of women

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Moamayezi
  • Ali Bahadori
Farhangian University Tehran, Pardis Zeinabieh, Department of history, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Public opinions on woman and her social and humanistic status were based on the ancient century's subjectivities that lasted to the following eras and to nowadays. Religious documents, ideological and ritual beliefs in terms of creation, position, inherent reliability and capabilities have been under evaluated the women comparing to men. The major factor affecting the development and spread of such an attitude has been an approach that was created by religious beliefs .But  such an attitude in contrary to the Islamic literature  and  the Holy Qur'an and prophet behaviors was  created and obtained based on other religions and citations .That  approaches which had disgraced and humiliated  the women was interpreted as  the "Israelis".Such literature as the "Israelis" influenced a lot of scholars, Gnostics and interpreters in Iran and Islamic world.  This study was intended to demonstrate such a phenomenon by utilizing the genuine resources of the area; and implementing inductive method over historical context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Israelis
  • women humiliation

-قرآن کریم ،ترجمه مهدی محمودیان .(1388). واحد پژوهش بیت القران امام علی قم ،قم ،ناشر نسیم حیات

-آلوسی،سیدمحمود .(1415ق ). روح المعانی فی تفسیرالقران العظیم،بیروت،دارالکتب العلمیه.

-ابن کثیر دمشقی ،اسماعیل .( 1407 ). ق،تفسیر القران العظیم (تفسیرا بن کثیر )چاپ دوم بیروت .

-الطبرسی ،فضل بن حسین .(1365). مجمع البیان فی تفسیر القران ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات ناصر خسرو

-بحرانی،سیدهاشم.(1416ق).البرهان فی تفسیرالقران،تهران،بنیاد بعثت، چاپ اول،

-بغوی،حسین مسعود( 1420 ق).  معالم التنزیل فی التفسیرالقران،بیروت،داراحیا التراثالعربی،

تورات ،سفر تکوین ، اصحاح 2

-ثغری ،عماد بن محمد.(1352). طوطی نامه ،تصحیح شمس آل احمد ،تهران ،انتشارات و بنیاد فرهنگ.

-جمعی از نویسندگان .(1384). مجموعه مقالات کنگره شیخ ابوالفتوح رازی ج1- 4،انتشارات دارالحدیث

-حجازی ،بنفشه .( 1385). امثال و حکم مربوط به زنان در در زبان فارسی ،تهران ،نشر فروزان

-حرالعاملی،محمدبنالحسن. (1403  ). وسائلالشیعهالیتحصیلمسائلالشریعه،بیروت: دارالاحیاءالتراث.

-خاقانی افضل الدین بدیل بن علی.(1368). دیوان خاقانی ،به کوشش سجادی، چاپ سوم ،تهران ،نشر زوار

-دهخدا ،علی اکبر .(1339). امثال و حکم ،تهران ،امیرکبیر

-رازی،فخرالدینمحمدبنعمر.(بیتا ). تفسیرفخررازی ،مصر،المطبعه البهیه.

-طوسی .(بی تا) . محمدبن حسن،التبیان فی تفسیرالقران،بیروت،داراحیا التراث العربی.

-طبری،محمدبن جریر.( 1412ق ).جامع البیان فی تفسیرالقران،بیروت،دارالمعرفه.

-طبرسی،فضل بن حسن.(1372).مجمع البیان فی التفسیرالقران،چ سوم،تهران،ناصرخسرو  .

-طباطبایی،محمدحسین.( 1417 ق).المیزان فی تفسیرالقران،قم،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

-عوفی ،سدید الدین. جوامع الحکایات و لوامع الروایات ،تصحیح امیر بانو کریمی و ... ( 1353). تهران ،انتشارات  بنیاد فرهنگ ایران .

-غزالی، محمد .  نصیحه الملوک ،تصحیح جلال الدین همایی (1361).تهران ،نشر هما .

- غزالی، محمد .  کیمیای سعادت ، به کوشش حسین خدیوجم(1354). تهران ،انتشارات علمی فرهنگی.

-فیض کاشانی،ملامحسن. (1415ق). تفسیرالصافی،تهران،انتشارات صدر.

-گردیزی ،ابوالسعید عبد الحی بن ضحاک بن محمود. زین الاخبار ،به اهتمام رحیم رضا زاده ملک (1384). تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

-مولوی، جلال الدین محمد . مثنوی ،تصحیح نیکلسون (1362). چاپ دوم ،تهران، انتشارات مولیف .

-مترجمان.(1356). ترجمه تفسیرطبری، تهران، انتشارات، توس، چ 2 .

-نیشابوری ،ابوالاسحاق ،ابراهیم ابن منصور ابن خلف . قصص الانبیا  ،دوباره نویسی احسان یغمایی(1387). تهران ،زرین .

-نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف.  (1338). دیوان قصاید و غزلیات،با مقدمه و تصحیح سعید نفیسی ،تهران ، فروغی .

-هجویری،ابوالحسنعلی بن عثمان جلابیغ (1358).کشف المحجوب، تهران،کتابخانه طهوری.