بررسی سطح مشارکت سیاسی زنان شاغل در آموزش و پرورش ناحیه ۲ اهواز

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،گروه علووم سیاسیی، اهواز،ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه علوم سیاسی، اهواز، ایران.

چکیده

زنان به عنوان یک گروه تأثیر گذار در مشارکت و بالاخص مشارکت سیاسی نقش مهمی در تصمیم گیری های سیاسی دارند. پژوهش حاضر در جهت بررسی سطح مشارکت سیاسی زنان فرهنگی (آموزش و پرورش ناحیه ۲ شهرستان اهواز) و عوامل مرتبط با آن می باشد که سعی دارد نگرش زنان فرهنگی به مشارکت سیاسی خصوصا در سطوح تصمیم گیری وتصمیم سازی را بررسی کند. چهارچوب تحقیق نظر"لستر میلبراث" در کتاب مشارکت سیاسی است. در تحقیق حاضر براساس مدل بیان شده، رابطه بین متغیرهای مستقل همچون موقعیت و پایگاه طبقانی، وضعیت اشتغال، وضعیت تأمل، سن، میزان تحصیلات، محل سکونت، اعتماد وتعهد به نظام سیاسی ،پیروی از فرهنگ خانواده ،احساس اثر بخشی ،احساس بی عدالتی وآکاهی سیاسی با متغیر وابسته یعنی میزان مشارکت سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضراز نوع مطالعه میدانی با استفاده از روش پیمایشی ،تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان، مدیران، معاونان، مربیان پرورشی، مشاوران شاغل درآموزش وپرورش ناحیه ۲شهرستان اهواز در هر سه مقطع تحصیلی ابتدایی-راهنمایی-متوسطه در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ می باشد .که طبق برآوردهای انجام شده بالغ بر ۲۸۵۰نفربوده که از طریق فرمول کوکران نمونه بدست آمده برابر با ۳۰۰نفر به عنوان نمونه در نظرگرفته شد.بر اساس یافته های تحقیق نتایج بدست آمده نشان می دهد که مولفه هایی چون وضعیت تأهل،سن،رشته تحصیلی،وضعیت اجتماعی و اقتصادی بر میزان مشارکت سیاسی زنان تاثیرگذار نبوده، در حالیکه متغییرهایی چون اعتماد و تعهد به نظام سیاسی،نگرش مذهبی و احساس بی عدالتی می توانند بر میزان مشارکت سیاسی تأثیرگذار باشد.ست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Political Participation Level Evaluation of Working Women in the Department of Education and Training in Region 2 of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Lena Abdolkhani 1
  • Tahmineh Jouhar 2
1 Islamic Azad University Ahvaz Branch,Department of Political Sciences,Ahvaz, Iran.
2 Islamic Azad University Ahvaz Branch, Department of Political Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Women, as an influential group in participation, especially political participation, play an important role in political decision-making. The present study was to evaluate the level of political participation of women (working in the Department of Education and Training in region 2 of Ahvaz) and the related factors. It aims were to examine these women’s attitude toward political participation, especially at decision-making and decision-creating levels. The conceptual framework of the study is Lester Milbrath’s view in the "Political Participation" book. Based on this framework, the relationship between independent variables like social class and status, employment status, age, education, residence, self-commitment to the political system, following the family's culture, sense of efficacy, perceived injustice and political awareness and the dependent variable, namely political participation was examined. The present study is a field study and is carried out by survey and analytical procedures. The population included all the teachers, educational instructors, and counselors working in elementary, secondary and high schools in region 2 of Ahvaz in the academic year 2011-2012. Based on the estimates, they outnumbered 2850; using Cochran’s formula, the sample subsumed 300 subjects. The findings of the study suggested that factors like marital status, age, education, social and economic conditions did not affect women’s political participation; however, variables like trust and commitment to the political system, religious attitudes and perceived injustice could influence the political participation of women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political participation
  • Department of Education and Training
  • Women
-آلموند ، جی، آ. پاول ، جی، بی (1966) مشارکت و حضور سیاسی شهروندان، ترجمه علیرضا طیب(1380)، فصلنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال پانزدهم، شماره هفتم و هشتم-1380.
-بیرو، آلن (1966) فرهنگ علوم اجتماعی ، ترجمه باقر ساروخانی(1370)، چاپ دوم ،تهران ،کیهان-1370.
-بشیریه، حسین(1380) درس‌های دموکراسی برای همه، تهران، موسسه نگاه معاصر .
-حسنی ،قاسم(1381) بررسی بیگانگی سیاسی واجتماعی با مشارکت سیاسی .اجتماعی دانشجویان دانشگاههای شهر تهران در سالهای 87-86،رساله دکترا،دانشگاه عالی دفاع ملی  تهران
-راش، مایکل(1992)جامعه و سیاست: مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری(1377)، تهران، انتشارات سمت.
-میلبراث،لستر- گوئل،لیل (1977)مشارکت سیاسی ،ترجمه سید رحیم ابوالحسنی(1386) تهران ،نشر میزان.
-واینر، مایرون ، (1971)نوسازی جامعه ،ترجمه رحمت الله مقدم مراغه ای(1355) تهران ،انتشارات فرانکلین.
- واینر ،مایرون وساموئل هانتینگتون (1987)درک نوسعه سیاسی ،ترجمه ونشر پژوهشکده مطالعات راهبردی(1987) تهران.