رابطه کمال گرایی و رفتار پرخاشگرانه در میان زنان بسکتبالیست

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)، گروه روان شناسی، خوراسگان(اصفهان)، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)،گروه روان شناسی ورزش، خوراسگان(اصفهان)، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین ابعاد کمال گرایی ( اهداف و معیار های شخصی، نگرانی درباره اشتباهات، انتظارات والدین، انتقادات والدین، تردید نسبت به اعمال و سازماندهی ) با رفتار پرخاشگرانه خصمانه در زنان بسکتبالیست شهر اصفهان، انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان بسکتبالیست شهر اصفهان به تعداد ۱۰۵ نفر تشکیل داده اند که از میان آنان تعداد ۸۰ نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار های جمع آوری اطلاعات، شامل پرسش نامه های کمال گرایی فراست (FMPS) و پرخاشگری ورزشی بردمایر (BAAGI) بود. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل و نتایج نشان داد که بین نگرانی در مورد اشتباهات، تردید نسبت به اعمال و انتقادات والدین از میان ابعاد کمال گرایی با پرخاشگری خصمانه، رابطه منفی معنادار وجود دارد (۰۵/۰P). علاوه بر این، نتایج نشان داد که بعد نگرانی بیش از حد در مورد اشتباهات، به عنوان قوی ترین پیش بین پرخاشگری خصمانه می باشد که توانست ۲۳ درصد از واریانس پرخاشگری خصمانه را تبیین کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Perfectionism and Aggressive Behavior In Female Basketball Players

نویسندگان [English]

  • Iran Mehdizadegoun 1
  • Zahra Salimian 2
1 Islamic Azad University Khouragan Branch, Department of Psychology, Khouragan (Isfahan), Iran.
2 Islamic Azad University Khouragan Branch, Department of Sport Psychology, Khouragan (Isfahan), Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the relationship between perfectionism and aggressive behavior in female basketball players in Esfahan. Statistical universe was the total female basketball players in Esfahan (105 players). 80 female basketball players were selected by convenience (within reach) sampling. Frost Multiple Perfectionism Scale (1990) and Bredemeier Athletic Aggression Inventory (1975) (hostile aggression items) were administered to collect data. The data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. The results showed that: there were negative significant relation between the concern over mistake and hostile aggression, between doubt about actions and hostile aggression and between parental criticism and hostile aggression (P≤0/05). The results also revealed that: there was no any significant relation between the parental expectation, personal standards and organization with hostile aggression. Furthermore, the results of multiple regression analysis showed that, concern over mistakes could significantly predict the hostile aggression through one step.
                              

کلیدواژه‌ها [English]

  • perfectionism
  • hostile aggression
  • female basketball players
-  آریا پوران، سعید، شیرزادی، محمد مهدی (1391). رابطه کمال گرایی، ارزشمندی بدنی و نگرانی با علایم اختلال خوردن در زنان دارای فعالیت ورزشی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 17: 77 – 68.
 - اشرفی، مهناز، منجزی، فرزانه (1392). اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر میزان پرخاشگری دانش آموزان دختر دوره متوسطه. مجله علمی – پژوهشی پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، 1(4): 98 – 81.
 - اندام، رضا، خارکن، مریم، مهدی زاده، رحیمه (1392). ارتباط کمال گرایی و پرخاشگری در بین دانش آموزان ورزش کار. نشریه مطالعات روان شناسی ورزشی، 5: 84 – 67.
 - خسروی، زهره، علیزاده صحرایی، ام هانی (1388). کمال گرایی: سلامت یا بیماری؟. تهران، نشر علم.
- ضامنی، لیلا، فرخی، احمد، جابری مقدم، علی اکبر (1388). ارتباط بین جو اخلاقی تیم و تمایلات پرخاشگری ورزشی در بازیکنان نوجوان بسکتبال. فصلنامه حرکت، 39: 92 – 79.
 - عطایی مغانلو، وحید، بساک نژاد، سودابه، مهرابی زاده هنرمند، مهناز، عطایی مغانلو، رقیه، عطایی مغانلو، سعید (1393). تأثیر آموزش بهداشت روانی بلوغ بر پرخاشگری و ترس از تصویر تن در دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان های شهر اهواز. مجله سلامت و بهداشت، 5 (2): 148 – 138.
 - فرخی، احمد، متشرعی، ابراهیم، زید آبادی، رسول، آقاسی، سمیرا، پارسا، غلامرضا (1392). تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس کمال گرایی ورزشی در جامعه ورزش کاران ایران. فصلنامه رشد و یادگیری حرکتی – ورزشی، 11: 76 – 55.
 - گل پرور، محسن، ستایش منش، ساناز، مصاحبی، محمد رضا (1392). الگوی پیش بینی روابط رمانتیک بر اساس مؤلفه های کمال گرایی در زنان متأهل دانشجو. فصلنامه علمی – پژوهشی زن و فرهنگ، 5 (18): 23 – 9.
 - نادریان جهرمی، مسعود (1389). مبانی جامعه شناسی در ورزش. تهران، انتشارات بامداد کتاب.
 - نصیری، سامان، نصیری، فرزاد (1393). پیش بینی پرخاشگری بر اساس کمال گرایی در ورزش کاران. نشریه رفتار حرکتی، 15: 182 – 173.
-Brewer, G., Hawarth, S. (2012). Sport، attractiveness and aggression. Personality and Individual Differences, 53: 640-643.
-Byrd, M. (2011). Perfectionism hurts: Examining the relationship between perfectionism، anger، anxiety and sport aggression. MSc thesis، Department of Kinesiology and Health، Miami University.
-Davis, B. S., Menard, S. (2013). Long term impact of youth sports participation on illegal behavior. The Social Science Journal, 50: 34-44.
 -Dehghani, M., Moharramzadeh, M., Behtaj, A. (2013). Examining the relationship between perfectionism and sport aggression among football players. International Journal of Behavioral Social and Movement Sciences,  2(1): 135-143.
- Felson, R. B. (2006). Violence as instrumental behavior. In: E. Kelloway، J. Barling، J. Hurrell (Eds). Handbook of Workplace Violence. Thousand Oaks، CA: SAGE Publications.
-Grange, P., Kerr, J. H. (2010). Physical aggression in Australian football: A qualitative study of elite athletes. Psychology of Sport & Exercise, 11: 36-43.
-Howkins, C. C. (2005). The nature of perfectionism and its academic implications for secondary school students. Unpublished doctoral dissertation, University of Sydney, Australia.
-Hill, A. P., Stoeber. J., Brown. A., Appleton. P. R. (2014). Team perfectionism and team performance: A prospective study. Journal of Sport & Exercise Psychology, 36: 303-315.
- Luicelli, J. K., Reed, D.D. (2011). Behavioral Sport Psychology (Evidence-Based Approaches to Performance Enhancement). In: C.J. Gee (Ed). Aggression in Competitive Sports: Using Direct Observation to Evaluate Incidence and Prevention Focused Intervention. New York: Springer.
-Mitchell, M. L., Jolly, J. M, (2007), Research Designs Explain, Thomson Wads Worth, USA.
-Ongen, D.E. (2009). The relationships between perfectionism and aggression among adolescents. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, 1: 1073-1077.
Piko, B.F., Keresztes, N., Pluhar, Z.F. (2006). Aggression behavior and psychosocial health among children. Personality and Individual Differences, 40: 885-895.
-Sacks, D.N., Petscher, Y., Stanley, C.T., Tenenbaum, G. (2003). Aggression and violence in sport: Moving beyond the debate. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 1: 167-179.
-Sinclair, J., Czech, D.R., Joyner, A.B., Munkasy, B.A. (2006). An exploration of state and trait anger, anger expression and perfectionism in collegiate springboard divers. The Sport Journal, 9(2).
-Stirling, A.E., Kerr, G.A. (2006). Perfectionism and mood states among recreational and elite athletes. Journal of Sports Psychology [Online], 8(4): 13-27.