نگاهی به آرای فلسفی در شعرپروین اعتصامی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

دانشگاه کاشان، گروه زبان و ادبیات فارسی، کاشان، ایران.

چکیده

کثر اهل قلم پروین اعتصامی را شاعری اجتماعی و اخلاقی می دانند ودر نتیجه اشعار پروین را در دو دسته ی عمده ی تعلیمی و اجتماعی جای می دهند و کمتر به آرای فلسفی پروین توجه شده است. پروین یک فیلسوف نیست و دیوانش یک کتاب فلسفه نیست اما وجود عناصری مانند جهان شناسی، قضا و قدر و نقش اراده و اختیار آدمی، تفکرات فلسفی این شاعر را نشان می دهد و آشنایی او را با مباحث فلسفی تأیید می کند. پروین اعتصامی دو دوره ی زمانی را تجربه کرده است. این دو دوره شامل، دوره ی مشروطه ودوره ی پهلویِ پدر است.تاثیراین دودوره دراندیشه ونگرش این شاعرنسبت به مسایل هستی شناسی،انسان شناسی و.... کاملا" نمایان است. برآیند پژوهش نشان ازآن داردکه پروین اعتصامیازجریان های ادبی رایج در زمان خود، جریان سنّتی پردازان نوگرا را برای شعرخود انتخاب کردوضمن طرح مسایل سیاسی، اجتماعی واخلاقی درقالب قصیده، مثنوی، مناظره و ... اشعارقابل ملاحظه ای را درمایه های فلسفی ازخودبه یادگارگذاشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Glance to the Philosophical Ideas of the Parvin Etessami Poems

نویسنده [English]

  • Faredeh Salamatnia
University of Kashan, Department of Persian Language and Literature, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Most writers consider Parvin Etessami as a social  and  moral  poet  and  consequently classified  her poems in two major categories educational and social and less considered  her philosophical opinions .Parvin was not a philosopher and neither her Divan a philosophy book , but the elements such as cosmology , fate and free will of man showed  the philosophical  thoughts of this poet and confirmed her familiarity with philosophical topics. Parvin Etessami had experienced two social eras, the constitution revolution (Mashrouta) and Pahlavi the Father. The impact of these two periods on her poet’s and attitudes toward issues such as ontology, anthropology and … was quite apparent. The research results showed that among the common literary streams of her time Parvin Etessami had chosen the traditional modernist theories and while planning political social and ethical issues in the form of poems Masnavi and debates she has left considerable poetry in philosophical themes as her own legacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophical ideas
  • poem
  • Parvin Etessami
-آرین پور ، یحیی (1376). ازنیما تاروزگارما،انتشارات زوّار.تهران،چاپ دوم.
-اعتصامی ، پروین (1378 ). دیوان پروین اعتصامی با مقدمه ملک الشعرا بهار ، انتشارات میلاد ، تهران ،چاپ هفتم
-حمیدیان،سعید (1383). درادب فارسی،انتشارات قطره ، تهران ، چاپ اوّل.
-زرین کوب ، عبدالحسین (1379). با کاروان حلّه ، انتشارات علمی ،تهران ،چاپ دوازدهم.
-شعاعی ،یونس (1387). تجلّی معادومسایل آن درشعرفا رسی ازمشروطه تا انقلاب اسلامی،فصلنامه ادبیّات فارسی دانشگاه آزاداسلامی واحدخوی ، سال چهارم،شماره 12.
-فخرالاسلام،بتول (1384). بن مایه های قصایدپروین اعتصامی،فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی مشهد،سال ششم ،شماره20.
-کراچی ، روح انگیز (1386). پروین اعتصامی، دانشنامه ی زبان وادب فارسی ، به سرپرستی اسماعیل سعادت ،ناشر:فرهنگستان زبان وادب فارسی ،تهران ،ج2 ، صص 127 – 128 .
-یوسفی ، غلامحسین (1371 ). چشمه ی روشن ، انتشارات علمی ، تهران ،چاپ چهارم.