نقش زنان در جنبش های سیاسی – اجتماعی خاورمیانه در سال 2010 « جمهوری یمن »

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات واحد خوزستان، گروه علوم سیاسیس، اهواز، ایران.

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه تاریخ، اهواز، ایران.

چکیده

جامعه بین الملل در سال۲۰۱۱ ناظر برمجموعه ای از خیزش های مردمی در منطقه خاورمیانه بوده است. در این تحولات، جهانیان شاهد حضور زنان در عرصۀ عمومی بودند؛ یکی از کشورهایی که در آن زنان نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در پیشبرد این خیزش ها ایفا نمودند، «جمهوری یمن» می باشد. حضور این قشر در تحولات این کشور به حدی قابل توجه بوده است که برخی از رسانه ها و تحلیل گرایان قیام های مذکور را «جمعۀ خونین»، «روز خشم» یا «روز سرنوشت» می نامیدند. در این راستا رویکرد اصلی پژوهشگر مقالۀ تحلیلی ـ توصیفی می باشد؛ که نقش زنان خاورمیانه را در جنبش های اخیر را با تکیه بر کشور یمن مورد بررسی و واکاوری قرار گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به حاکم بودن نظام دیکتاتوری تا قبل از تحولات در یمن و فقیر بودن این کشور نسبت به دیگر کشورهای منطقه، زنان کشور مزبور با خیزش تحولات سیاسی ـ اجتماعی ۲۰۱۰، همواره پا به پای مردان، به اشکال مختلف چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم در میدان های مبارزه حضور خود را به جامعة بین الملل نمایان نمودند. که این امر نمونه ای از ارتقای سطح مشارکت سیاسی ـ اجتماعی زنان می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role Of Women In Social Political Movements In Middle East 2010 (Republic of Yemen)

نویسندگان [English]

  • Samireh Hazbave 1
  • Mohammad Reza Alam 2
1 Islamic Azad University Khozestan Branch, Department of Political Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Ahvaz Shahid Chamran University in Ahvaz, Department of history, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The international community in 2011 witnessed a set of popular uprisings in the Middle East region .In these developments, the world faced the presence of women in the public arena. One of the countries where women played an important and determining role in furthering the uprising was "Republic of Yemen". The presence of women in such development was so significant, that some of the violent uprising media analysis called the rebels as "Bloody Friday", "Day of Rage" or "Day of Fate". In this context, the main analytical approach of the current research paper was a descriptive; that investigated the role of women in the Middle East recent movement by relying on Yemen. Research findings showed that concerning the domination of the dictatorship prior to the recent developments in Yemen and the poverty of the country compared to other countries in the region, the women, along with the men by taking part in different ways, either directly or indirectly exposed their participation in 2010 social political developments to the international community  This was an example of promoting social and political participation of women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social movements
  • Women
  • the Middle East
  • Republic of Yemen

-   اکبری کریم آبادی، نور الدین(1390).تبیین قیام اسلامی در کشورهای عربی از منظر تئوری انقلاب، فصلنامه 15 خرداد، دورة سوم سال، نهم،شمارة 29 ،پائیز.

-   ابوجامع ، نسیم حسن(2013).أثر ثورات الربیع العربی علی اتجاهات الاستثمار المباشر فی دول العربی و کیفیة الاستفادة منها فلسطینأ، مجلة الجامعة الاسلامیة للدراسات الاقتصادیة و الاداریة، المجلد الحادی العشرون، العدد الأول ،ینایر.

-   تقریر مشروع الرصد لصورة المرأة و الرجل فی الثورة الیمنیة لفترة  1 مارس الی 30 دیسمبر 2011. مرکز وسائل الاتصال العلامیة من اجل التنمیة.

-   رابرتسون، رونالد. جهانی شدن: تئوریهای اجتماعی و فرهنگ جهانی، مترجم کمال پولادی(1380). تهران، نشر ثالث.

-   روشه،گی. تغییرات اجتماعی، مترجم: منصور وثوقی(1380). تهران،نشر نی.

-   سعیدی، روح الامین(1390).ارائه مدلی نظری برای تحلیل قیام های مردم خاورمیانه، فصلنامه ره آورد سیاسی،شماره 32 ،تابستان

-   عیوضی،محمد رحیم و کریمی، غلامرضا(1390).مشارکت اجتماعی زنان؛رویکرد اسلامی، دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی، سال هفتم، شمارة دوم،پیاپی 14 ، پائیز و زمستان.

-   غانمی، منیه (2011) المراه و المشارکة السیاسیه ،کوثر مرکز المراه العربیه و التدریب و البحوث، انقلترا.

-   گیدنز، آنتونی. جامعه شناسی، مترجم: منوچهر صبوری(1376). تهران،چاپ دوم، نشر نی.

-   محمودیان، محمود(1391).جنبش اخوان المسلمین و آیندة سیاست خارجی مصر، فصلنامة مطالعات راهبردی، شمارة مسلسل 55 ،سال پانزدهم، شمارة اول، بهار.

-   مقصودی، مجتبی و حیدری، شقایق (1390).بررسی وجوه تشابه و تفاوت جنبش های عربی در خاورمیانه، فصلنامه ره نامه سیاستگذاری، سال دوم ، شمارة دوم، تابستان.

-    Tilly(1999).Form in terac tions to out comes in social movements. In Giugni, morco, Doug mcAdam, and Charles Tilly, eds. How social movements matter(pp.253J279 )minnea polis: university of minn ensota press.