گجسته بانوان (المپیاس، ترکان خاتون و مهد علیا)

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی،واحد بوشهر،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی،بوشهر، ایران. (نویسنده مسئول، ایمیل: n.motevaseli@yahoo.com)

2 عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، بوشهر، ایران.

چکیده

در ایران و تاریخ سراسر فراز و نشیب آن، زنان بسیاری بوده اند که هر کدام به نوعی، سهمی در آبادی یا ویرانی عناصر فرهنگی، انسانی، سیاسی و حتی حکومت و گسترش و نابودی مرزهای جغرافیایی این کشور داشتهاند. در این پژوهش، به معرفی تعدادی از زنان مؤثر(المپیاس، ترکان خاتون و مهد علیا) در تاریخ و سرنوشت ایران، پرداخته شده است. همچنین میزان تأثیرگذاری، جنبههای این نفوذ و پیامدهای گجستهی آن، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و این نتیجه بدست آمده که در بعضی حکومت ها باید زنان را بازی گردانان قدرت نامید و این سه زن، تأثیرات بسیار منفی و مخربی بر تاریخ و سرنوشت مردم ایران داشته اند و به همین سبب باید آن ها را گجسته بانوان نامید؛ زیرا نحوست اندیشه ی آن ها دامن همه ی ایرانیان را گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequential women (Oliympias, Tarkan khatun and Mahd e Olya)

نویسندگان [English]

  • Naemeh Motevasseli 1
  • Sayed Gafar Hamidi 2
  • Sayed Ahmad Hosseini Kazerooni 2
1 Ph.D Student in Persian Language and Literature, Persian Language and Literature Department, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.(Corresponding Author', Email: n.motevaseli@yahoo.com)
2 Faculty memberو Department of Literature and Persian Language , Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

    In Iran, throughout the ebb and flow of its history, there were numerous women who had played a sort of crucial role not only in construction or destruction of cultural, human and political elements, but also either in development, flourishing and expansion or ruinating and obliteration of the country. The present paper purposed to introduce some of the effective feminine on the fate and Persian history (Oliympias, Tarkan khatun and Mahd e Olya). It also evaluated the influence and its degrees, dimensions, extents and consequences were also discussed. It was concluded that the women should be called as the main role player of the power in some of the governments. The paper also came to result   that these three mentioned women had a very negative and destructive effects on the history and the people destiny of Iran. Due to such an influence they should be named consequential women, since their unfortunate thoughts involved  all the Iranian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran’s culture and Destiny
  • Consequential womens
  • Olympias
  • Tarkan Khatun
  • Mahd-e-Oliya

– اقبال آشتیانی، عباس. (1365). تاریخ مغول (از حمله ی چنگیز تا تشکیل دولت تیموری)، تهران، امیرکبیر.

–  باستانی پاریزی، محمد ابراهیم. (1371). آسیای هفت سنگ، هفتم، تهران: درنا.

–  باستانی پاریزی، محمد ابراهیم. (1363). اژدهای هفت سر، دوم، تهران: دنیای کتاب.

–  باستانی پاریزی، محمد ابراهیم. (1383). شمعی در طوفان، دوم، تهران: علم.

–  باستانی پاریزی، محمد ابراهیم. (1389). گذار زن از گدار تاریخ، سوم، تهران: علم.

–  باستانی پاریزی، محمد ابراهیم. (1388). مار در بتکده، چهارم، تهران: علم.

– برزآبادی فراهانی، مجتبی. (1380). زندگی و افکار امیرکبیر، تهران: اوستا فراهانی.

– بهروزی، محمد جواد. (1385). سرگذشت دوازده تن از زنان مؤثر در تاریخ ایران، تهران: واژه آرا.

– پیرنیا، حسن. (1389). تاریخ ایران باستان، هفتم، تهران: نگاه.

– جوینی، علاءالدین عطاملک بن محمد. (1385). تاریخ جهانگشای، به سعی و اهتمام و تصحیح محمد بن عبدالوهاب قزوینی، تهران: فردوس.

– حقیقت، عبدالرفیع. (1374). وزیران ایرانی از بزرگمهر تا امیرکبیر، تهران: کومس.

– حمیدی، دکتر سید جعفر. (بی تا). وزیرکشان (مجموعه مقالات)، تهران: مؤسسه انتشاراتی و آموزشی نسل دانش.

– خرندزی زیدری نسوی، شهاب الدین محمد. (1382). سرگذشت خوارزمشاهیان(به روایت سیرت جلال الدین منکبرنی)، به کوشش مجید اشرفی، تهران: اهل قلم.

– خرندزی زیدری نسوی، شهاب الدین محمد. (1344). سیرت جلال الدین مینکبرنی، به تصحیح مجتبی مینوی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

– رجبی، دکتر پرویز. (1389). سده های گمشده (آشتی با تاریخ اتابکان- لاله شاهان، خوارزمشاهیان)، ج پنجم، تهران: پژواک کیوان.

– رمضانی، عباس. (1385). ناصرالدین شاه قاجار، تهران: ترفند.

– زرین کوب، دکتر عبدالحسین. (1385). آشنایی با تاریخ ایران، اول، تهران: سخن.

– طلوعی، محمود. (1387). از طاووس تا فرح (جای پای زن در مسیر تاریخ معاصر ایران)، چهارم، تهران: علم.

– فرخ زاد، پوران. (1376). کارنامه ی به دروغ، تهران: انتشارات علمی.

– قدیانی، عباس. (1384). تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانی در دوره ی غزنویان و خوارزمشاهیان، تهران: فرهنگ مکتوب.

– گونتر، جان. (1953). اسکندر مقدونی، ترجمه: ایرج قریب. (1369). سوم، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

– لمب، هارولد. (1960). اسکندر مقدونی، ترجمه: دکتر صادق رضازاده شفق. (1388). اول، تهران: مهراد.

– ماژیران موله، هرتزفلد، گریشمن. (بی تا). سرزمین جاوید، ترجمه و اقتباس: ذبیح الله منصوری. (1380). تهران: نگارستان کتاب.

– نژاد اکبری مهربان، مریم. (1386). میرزا تقی خان امیرکبیر بزرگمرد اندیشه و عمل تاریخ معاصر ایران، تهران: کتاب پارسه.

– همدانی، رشیدالدین فضل الله. (1384). سرگذشت مغولان در ایران از چنگیز تا هولاگو ( بازنویسی و تلخیص کتاب جامع التواریخ)، به کوشش: دکتر هاشم رجب زاده، تهران: اهل قلم.