نقد تطبیقی آزادی زنان در اشعار سعاد الصباح و سیمین بهبهانی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان، گروه زبان و ادبیات عربی، کاشان، ایرن.

2 دانشگاه کاشان، گروه زبان و ادبیات فارسی، کاشان، ایرن.

3 دانشگاه تربیت مدرس، گروه زبان و ادبیات عربی، تهران، ایران.

چکیده

آزادی حقوق زنان، یکی از موضوعات بسیار مهم در هفتاد سال اخیر است، که بیش از هر زمان، بخش عمده ای از ادبیات و به ویژه شعر شاعران این دوره را در بر گرفته است. سیمین بهبهانی، شاعره معاصر ایرانی، دغدغه ی مسأله ی زن و حقوق زنان را در جای جای اشعار خود دارد. از طرفی دیگر سعاد الصباح، شاعره پر آوازه ی کویتی، یکی از مهم ترین پرچمداران دفاع از حقوق زن شرقی در دهه ی هفتاد است. این مقاله در صدد است که با رویکرد نقد تطبیقی به بررسی اندیشه های زنانه در اشعار این دو شاعر زن بپردازد. سعاد الصباح و سیمین بهبهانی، موانع آزادی زن معاصر را دیدگاه های سنتی برخی از مردان و مشکلات موجود در جامعه می دانند. آنها از وجود مشکلاتی همچون تبعیض بین مردان و زنان در کارهای بیرون از خانه و داخل خانه کاملا ناراضی هستند. هر دو ضمن بیان این موانع، مؤلفه هایی همچون حق بیان عشق، نقش تربیتی، آموزشی و... را شاخصه هایی برای اثبات آزادی زنان در جامعه می داند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Criticism of Women's Freedom in poetry of Soad Al-Sabah and Simin Behbehani

نویسندگان [English]

  • Mohsen Saifi 1
  • Ali Asdipour 2
  • Sajad Ismaeli 3
1 Kashan Univrsity, Department of Arabic Language and Literatures, Kashan, Iran.
2 Kashan Univrsity, Department of Farsi Language and Literatures, Kashan, Iran.
3 Tarbiyat Modares Univrsity, Department of Arabic Language and Literatures, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Freedom, women's rights has been an important issue in the last seventy years that was implicated more than ever in much of the literature, especially poetry of such a period. Simin Behbehani, the Iranian poet, concerned the issue of women and women's rights anywhere in his poems .On the other hand, Soad Al-Sabah the Kuwaiti renowned poet, was one of the vanguards of women's rights in the East of the seventies. This study intended to review the feminine expressions of Soad Al-Sabah and Simin Behbehani poems via implementing a critique comparative approach. Both the poems considered the traditional attitudes of the men, and some other social problems and constraints as obstacles of women freedom. Both the poems were so dissatisfied of in and out house division of labor and sex discrimination. They also declared the right to express love sentiment, playing training and educating roles and … as demonstrating indices of women freedom. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Freedom
  • Simin Behbehani
  • Soad Al-Sabah
  • poetry

-ابو محبوب، احمد.(1382). گهواره سبز افرا، تهران، نشر ثالث

-اعتصامی، پروین.(1392). دیوان پروین اعتصامی، قم، انتشارات عطش

-الأمین، فضل.(1994): سعاد الصباح شاعرة الانتماء الحمیم، شرکة النور، بیروت.

-الراغب، نبیل(1993)؛عزف علی أوتار مشدودة دراسة فی شعر سعاد الالصباح، الهیئة المصریة العامة للکتاب.

-بهبهانی، سیمین.(1362). دشت ارژن، چاپ اول، تهران، انتشارات زوّار

-بهبهانی،سیمین . (1374).یک دریچه آزادی،تهران،انتشارات سخن

-بهبهانی،سیمین. (1377). با قلب خود چه خریدم؟، چاپ دوم، تهران، انتشارات سخن

-بهبهانی،سیمین . (1378). یاد بعضی نفرات، چاپ اول، تهران، نشر البرز

-بهبهانی،سیمین . (1379). کلید و خنجر، چاپ اول، تهران، انتشارات سخن

-بهبهانی،سیمین . (1379).یکی مثلاًاینکه...، تهران، انتشارات البرز

-خاطر الفارسی، سعیدة(بی تا): سعاد الصباح بین استلاب و الاغتراب قراءة فی الشعر الخلیجی.

-خلف، فاضل.( 1992): سعاد الصباح الشعر و الشاعرة، منشورات شرکة النور، الکویت.

-دادخواه، حسین، فقیهی، شهربانو.(1388): احساس و عاطفه شاعران معاصر عرب نسبت به حقوق  زنان، پژوهشنامه$ی ادب غنایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال هفتم، شماره 12، صص 31-48.

-دهباشی،علی.(1383). زنی با دامنی شعر(جشن نامه ی سیمین بهبهانی)، تهران، انتشارات نگاه

-شرابی، هشام،(1369). روشنفکران عرب و غرب. ترجمه عبد الرحمن عالم. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

-الصباح، سعاد،(2000): فی البدء کانت أنثی، الکویت: دار سعاد الالصباح للنشر و التوزیع.

-الصباح، سعاد.(1999). قصیدة أنثی و الأنثی قصیدة، الکویت: دار سعاد الصباح للنشر و التوزیع.

-الصباح، سعاد. (2008) قصائد حب، الکویت: دار سعاد الصباح للنشر و التوزیع.

-فرخزاد،پوران.(1380). نیمه های ناتمام، تهران، کتابسرای تندیس

-مختاری، حمید، (1377). هفتادسال عاشقانه، تهران: انتشارات تیراژه.

-هدایت، صادق.( پاییز1378). فرهنگ عامیانه مردم ایران، چاپ دوم، تهران، نشر چشمه.