رابطه هوش معنوی و انعطاف پذیری کنشی با نگرانی از تصویر ذهنی بدن و خودکارآمدی دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه روان شناسی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی و انعطاف پذیری کنشی با نگرانی از تصویر ذهنی بدن و خودکارآمدی دانشجویان دختر رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. تعداد آزمودنی ها 100 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. طرح تحقیق از نوع همبستگی بود. جهت گردآوری داده ه از پرسشنامه هوش معنوی معنوی امرام و درایر ) 2007 (، مقیاس انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون ) 2003 (، پرسشنامه تصویر ذهنی بدن لیتلتون و همکاران ) 2005 ( و خودکارآمدی عمومی شرر و آدامز ) 1983 ( استفاده شد. برای تحلیل داده ها از همبستگی کانونی استفاده شد. نتایج نشان داد که: هوش معنوی و انعطاف پذیری کنشی با تصویر ذهنی بدنی و خودکارآمدی در دو بعد به طور معنی داری و به صورت دو سویه )کانونی( همبسته بودند و قوی ترین رابطه بین هوش معنوی از متغیرهای مجموعه اول و خودکارآمدی از متغیرهای مجموعه دوم بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Spiritual Intelligence and Resilience in Prediction of Body Image Concern and Selfeffcacy in Physical Education Female Students

نویسنده [English]

  • Fatemeh Sadat Marashian
Islamic Azad University Ahvaz Branch, Department of Psychology, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The aim of this research was to predict body image concern and self-effcacy based on of spiritual intelligence and resilience in physical education students of Islamic Azad University of Ahvaz. The sample included 100 individuals amongst the femalel students of Ahvaz Islamic Azad University that were selected via simple random sampling. The instruments for gathering data were: Emram & Drayer Spiritual Intelligence Questionnaire, Conner & Davidson Resiliency Scale, Body image Concen Inventory and Sherer & Adamse General Self-Effcacy Questionnaire. The research was a canonical correlation and data analysis by canonical correlation procedure revealed: there were signifcant relations between spiritual intelligence and resilience with body image concerning and self-effcacy. The results also indicated that: the strongest correlation existed between spiritual intelligence from the frst set of variables (independent) and self-effcacy from second set of variables (dependent).

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual intelligence
  • resilience
  • body image concern
  • self-effcacy
تقی نژاد، ن. (1392). مقایسه تاب آوری و راهبردهای رویارویی درکودکان با سرپرستی والدین و بدون سرپرستی والدین دختر و پسر. رساله دکتری روان شناسی عمومی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان.
جهانبازی، ا. (1392). بررسی رابطه سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین دانشگاه امیدیه. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه شیراز.
جورابچی، ک. (1384). جراحی پلاستیک آری یا خیر. تهران: انتشارات پورسینا.
رضایی، ا. (1391). بررسی رابطه هوش معنوی و هوش شناختی با احساس بهزیستی ذهنی دانشجویان پیام نور اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.
سعیدی، ا. (1391). مقایسه هوش معنوی و تاب آوری معتادین و افراد عادی شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
سلیمانی فر، ا.، و شعبانی، ف. (1391). رابطه بین خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت با سازگاری تحصیلی دانشجویان کارشناسی سال اول دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله مطالعات روان شناسی تربیتی، 10(17): 83-104.
صفائی لرکی، م. (1390). بررسی رابطه خود کار آمدی با اضطراب امتحان در دانشجویان دختر رشته روان شناسی دانشگاه آزاد  اسلامی واحد اهواز. پایان نامه کارشناسی روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
صفرزاده، س. (1392). رابطه تصویر ذهنی بدن، خودپنداره و عزت نفس با اختلالات تغذیه در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
کرمی، س. ر.، جنادله، م. (1392). مقایسه هوش معنوی، شادکامی  و کیفیت زندگی بین دانشجویان مجرد و متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. پایان نامه کارشناسی روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
مرادی، م. (1392). رابطه سبک‌های تفکر، انعطاف‌پذیری کنشی و جهت‌گیری مذهبی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان.
مرعشی، س. ع. (1390). تأثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان‌شناختی، اضطراب وجودی و هوش معنوی در داشجویان دانشکده‌ی نفت اهواز. پایاننامهی دکتری دانشکدهی علومتربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
مشعل پور، م. (1389). رابطه انعطاف پذیری کنشی و عاطفه مثبت و منفی با احساس خودکارآمدی و رضایت شغلی در کارکنان شهر داری اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
مطور، ز.، قطبی زاده، ک. (1392). بررسی رابطه هوش معنوی با احساس بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز. پایان نامه کارشناسی روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
نعمت زاده، س. (1392). بررسی تأثیر هوش معنوی و سلامت روان در افزایش بهزیستی ذهنی دانشجویان شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز.
نعمه، م.، و فروغ مند، غ. ح. (1393). بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و خودکارامدی با بهزیستی روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. پایان نامه کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
Aghakhanee, N., Feizi, A., Shams, Sh., Baghaee, R., Rahbar, N., & Nikbakhsh, A. S. (2006). Study of body image and self-esteem in high school students in Urmia. Urmia Medical Journal, 4(17): 254-259.
Amram, Y., & Dryer, Ch. (2007). The development and preliminary validation of the integrated spiritual intelligences scale (ISIS). Institute of transpersonal psychology.
Bandura, A. (2004). Health promotion by social cognitive means. Journal of Nutr Educ Behav, 31(2): 143-164.
Bandura, A., & Adams, N. E. (2002). Analysis of self efficacy theory in behavior change, cognitive theory. Journal of Ther & Res, 23(1): 287-310.
Bardone-Cone A. M., Sturm, K., Lawson, M. A., Robinson, P. A., & Smith, R. (2010). Perfectionism across stages of recovery from eating disorders. Journal of Eat Disord, 43(2):139-148.
Boone, L., Braet, C., Vandereycken, W., & Claes, L. (2012). Are maladaptive schema domains and perfectionism related to body image concerns in eating disorder patients? Eur Eat Disord Rev.
Boone, L., Soenens, B., Braet, C., & Goossens, L. (2010). An empirical typology of perfectionism in eatly-to-mid adolescents and its relation with eating disorder symptoms. Journal of Beh Res Therapy, 48(3): 686-691.
Cohen, D., Yoon, D. P., & Johnstone, B. (2009). Differentiating the impact of spiritual experiences, religious practices and congregational support on the mental health of individuals with heterogeneous medical disorders. International Journal for the Psychology of Religion, 19(1): 121-138.
Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resiliencescal: Theccnnor – Davidson Resilience Scale (CD_RISC). Journal of Depression and Anxity, 18(2), 76-82.
Crichton, J. C. A. (2008). A Qualitative study of Spiritual Intelligence in organizational leader. Presented to the Faculty of The Marshall Goldsmith School of Management SanFrancisco Bay Campus Alliant International University In Partial Fulfillment of the Requirements of the Degree Doctor of Philosophy.
Docherty, S., Robb, S. L., Phillips-Salimi, C., Cherven, B., Stegenga, K., Hendricks-Ferguson, V., Roll, L., Donovan Stickler, M., & Haase, J. (2013). Parental Perceptions of Helpfulness and Meaningfulness of a Behavioral Health Music Intervention for Adolescent and Young Adult Resilience during Cancer Treatment. Journal of Adolescent Health, 52(2): 170-178.
Doo, B. R. (2004). Thinking aloud world WIT. News letter, 1-34
Egan, S. J., Wade, T. D., & Shafran, R. (2011). Perfectionism as a transdiagnostic process: a clinical review. Clin Psychology Rev, 31(2):203-212.
Fountoulakis, K. N., Siamouli, M., Magiria, S., & Kaprinis, G. (2008). Late-Life Depression, Religiosity, Cerebrovascular Disease, Cognitive Impairment and Attitudes Towards Death in the Elderly: Interpreting the Data. Med Hypothesis, 70(6): 493-496.
Gleeson, K. (2006). Constructing body image. Journal of health psychology, 11(1), 79-90.
Hancock, P. (2000). The body culture and society, Buckingham: open university press.
Henningsgaard, J. M., & Arnau, R. C. (2008). Relationships between religiosity, spirituality, and personality: A multivariate analysis. Personality and Individual Differences, 45(4): 703–708.
Iannantuono, A. C., & Tylka, T. L. (2012). Interpersonal and intrapersonal links to body appreciation in college women: an exploratory model. Body Image, 9(1): 227-235.
Jacobi, C., & Fittig, E. (2010). Psychosocial risk factors for eating disorders. In The Oxford Handbook of Eating Disorders. Edited by Agras WS. Oxford: Oxford University Press.
Jeffrey, S. L. (2013). Religion and health: Is there an association, is it valid, and is it causal?. Social Science & Medicine, 38(11): 1475-1482.
Karademas, E. C. (2010). Illness Cognitions as a Pathway Between Religiousness and Subjective Health in Chronic Cardiac Patients. Journal of Health Psychology, 15 (2): 239-247.
King, D. B. (2008). Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model & measure. Unpublishedmaster‘s thesis. TrentUniversity.
Kronenfeld, L. W., Reba-Harrelson, L., Von, H. A., Reyes, M. L., & Bulik, C. M. (2010). Ethnic and racial differences in body size perception and satisfaction. Body Image, 7(1): 131-136.
Levine, M., & Piran, N. (2004). The role of body image in the prevention of eating disorders. Body image. 1(1): 57 -70.
Littleton, H. L. A., Danny. P., & Cynthia. L. S. (2008). Development of the body image concern inventory. Behavior Research and Therapy, 43(2):229-241.
Pajares, F., & Schunk, D. H. (2004). Self- and Self- beliefs and in psychology and education: Ahis–troical perspective. In J. Aronson (Ed). Improving achievement: impact of psychological factors on education, 2(1): 3-2.
Petersen, L. R., Clark, M. M., Novotny, P., Kung, S., Sloan, J. A., Patten, C. A., Vickers, K. S., Rummans, T. A., Frost, M. H., & Colligan, R. C. (2008). Relationship of optimism-pessimism and health-related quality of life in breast cancer survivors. Journa of Psychosoc Oncol, 26(4):15-32.
Richardson, L., Arison, M. M., Drangsholt, M., Manol, L., & Leresch, L. (2006). Association between depressive symptoms and obesity during puberty. General Hospital Psychiatry. 28(1): 313-320.
Schere, R. F., Adams, J. S., Carley, S. S., & Wiebe, F. A. (1983). Role model performance effects on development of entrepreneurial career perferenc. Journal of Entrepreneurship Theory and Practice, 13(3): 53-71.
Serota, J. F. (2008). Breast surgery. Advenced commetic surgery center Issuez, 2-4.
Striegel, R. &  Smolark, L. (2009). ethnicity and eating disorders. Eating Disorders and Obesity. 2nd edition. London, Guilford press, 251-55.
Wade, T. D., & Tiggemann, M. (2013). The role of perfectionism in body dissatisfaction. Journal of Eating Disorders, 1(2): 2050-2974.
Yang,  K. P., & Mao, X. Y. (2007). A study of nurses spiritual intelligence: A cross-sectional questionnaire survey. International journal of nursing studies. 44(6): 999-101.