رابطه باورهای دینی وکیفیت زندگی با رضایت زناشویی دانشجویان زن متأهل

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی تهران، گروه روان شناسی، تهران، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، گروه روان شناسی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه باورهای دینی و کیفیت زندگی با رضایت زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه پیام نور شوش بود. حجم نمونه، تعداد 190 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند. طرح تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود و ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، پرسشنامه باورهای دینی آرین و پرسشنامه کیفیت زندگی ) SF36 ( بود. داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین باورهای دینی و کیفیت زندگی با رضایت زناشویی رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که باورهای دینی و کیفیت زندگی بهترین پیش بینی کننده برای رضایت زناشویی می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Religious Beliefs, Quality of Life and Marital Satisfaction in Female Students

نویسندگان [English]

  • Hassan Asadzadeh-Dehraei 1
  • Masomeh Jokar 2
1 Elameh Tabaitabaei University in Tehran, Department of Psychology, Tehran, Iran.
2 Islamic Azad University Khouzestan Science and Research Branch, Department of Psychology, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the study was to evaluate the relationship of religious beliefs, quality of life and marital satisfaction in female students of Shoush Payam Noor University. 190 students were randomly selected through multi stage random sampling to be included in the study. The ENRICH Marital Satisfaction Questionnaire; Quality of Life Questionnaire (SF36) and Arian Religious Beliefs Questionnaire were implemented to collect data. Pearson correlation coeffcient and multivariate regression analysis were applied as statistical procedure. The results indicated that there were positive signifcant multiple relationships between religious beliefs, quality of life and marital satisfaction. The outputs also revealed that the both religious beliefs and quality of life signifcantly predicted marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious beliefs
  • quality of life
  • marital satisfaction
قرآن مجید
آرین، خ. (1378). رابطه دینداری وروان درستی ایرانیان مقیم کانادا. پایان نامه دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
احمدی ، ت.، شفیعی امیری، م.، و رضایی، آ. (1390). رابطه بین توکل به خدا، رضایت مندی زناشویی و سلامت روانی دانشجویان. مقالات پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان. تهران: دانشگاه ایران.
اسدی نوقانی، ر.، امیدی، ب.، و حاجی آقایی، ا. (1384). مطالعات مذهبی. روان پرستاری تهران.
حسینی، ب. (1389). روابط خانوادگی سالم. قم: انتشارات بوستان کتاب.
حیدری، ر. (1388). بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و رضایتمندی زناشویی معلمان مرد شهر قم. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.
خدایاری فرد، ع. (1390). بررسی رابطه نگرش مذهبی با رضایت زناشویی دانشجویان متأهل  دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه تهران.
خوارزمی، ع. (1388). کیفیت زندگی و شاخص خوشبختی. مجله جامعه مدیران ایران.
سلیمانیان، ع. (1373). بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی با رضایت زناشویی دردانشجویان متأهل. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه تربیت معلم تهران.
سیف، س.، و نیکوی، م. (1390). بررسی رابطه دینداری با رضایت زناشویی. مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره، 13(1): 79-61.
شهنی ییلاق، م.، موحد، ا.، و شکرکن، ح. (1388). رابطه علی بین نگرش های مذهبی، خوش بینی، سلامت روانی و جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 2(11): شماره های 1و2،34-19.
کاظمی، پ.، آقامحمدیان شعرباف، ح.، مدرس غروی، م.، و مهرام، ب. (1388). بررسی اثر بخشی برنامه ارتقاء کیفیت زندگی زوجین بر رضایت زناشویی و سلامت روان. پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، 1(1): 86-71.
معتمدین، م. (1383). تأثیر آموزش راهبرد های مقابله با باور های غیر منطقی ورضایتمندی زناشویی زوجهای مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده بهزیستی اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز.
منتظری، ع.، گشتاسبی، آ.، و وحدانی نیا، م. س. (1384) .تعیین پایایی و روایی گونه فارسی استاندارد  SF3. مجله پایش، 5(1): 56-49.
موحد، ا. (1382). روابط علمی بین نگرش های مذهبی، خوشبختی، سلامت روان و سلامت جسمانی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران. 
نجات، س. (1385). استانداردسازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت ترجمه وروان سنجی گونه ایرانی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 4(4): 12-1.
نجار اصل، ص. (1389). بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و سلامت عمومی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
نوحی، ع.، عبدالکریمی، م.، و رضائیان، م. (1390). کیفیت زندگی و رابطه آن با میزان استرس و روش های مقابله با آن در بیماران مبتلا به اختلال عروق کرونر. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 10(2): 137-127.
همتی مسلک پاک، م.، احمدی، ف.، و انوشه، م. (1389). رابطه اعتقادات مذهبی و کیفیت زندگی: یک مطالعه  کیفی از دیدگاه دختران نوجوان مبتلا به دیابت. مجله کومش، 12(38): 151-144.
Aluja.  A. & Barrio, D. V. (2007). Personality, Social and marital  Saticfa  as Pre dictors of  clinical and health Psychology. International Journal of Clinical and Health Psychology, 4(1):725-737.
Demaris, A. (2010). Sanctification of marriage and general religiousness as buffers of the effect of marital inequality. Journal of Family Issues, 31(10): 1255-1278.
Mcnulty J. k. karney, B. R. 2004. Positive expectations years of marriage: should couples expect the best or brace.  Journal of personality and psychology, 86(5): 729-743.
Moreira, A., & Koenig, H. (2010). Retaining the Meaning of the Words Religiousness and Spirituality. A Commentary On the WHOQOL SRPB group’s “A cross-cultural study of spirituality, religion, and personal beliefs as components of quality of life” (62: 6, 2005, 1486-1497). Soc Sci Med, 63(1):843-845.
Orthinkal, J., & vansteewegen, A. (2006). Religiousity and marital satisfetion. Contemporary family therapy, 28(1): 497-504.
Sherkat D. E. 2004. Religious intermarriage in the united states: trends, patterns, And predictors. Journal of social science research, 18(1): 47-55.
Sherkat, D. E. (2004). Religious intermarriage in the united states: trends, patterns, And predictors. Journal of social science research, 18(1): 47-55.
Shur-Fen, G. S., Chou, M., Chiang, H., Lee, J., Wong, C., Chou, W., & Wu, Y. (2012). Parental adjustment, marital relationship, and family function in families of children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 6(1), 263–270.
Sullivan T. (2001). Understanding the relationship between religiousity and marriage: An investigation of the immediate and longitudinal effects of religiosity on newlywed couples. Journal of family psychology, 15(1): 610-628.
Trevino, k., & Tall, A. (2007). Religios coping and psychological. social and spiritual outcomes in patients with HIV.
Vanderbleek, L. (2011). The relationship between play and couple satisfaction and stability. The family journal, 19(2): 132-9.