رابطه باورهای مذهبی و رضایت از زندگی در میان پرستاران

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)، گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی، خوراسگان(اصفهان)، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه باورهای مذهبی (اعتقادی و عاطفی) و رضایت از زندگی پرستاران بیمارستانهای شهر نجف آباد به انجام رسید. جامعه‌ی آماری شامل 270 نفر از کارکنان پرستاری سازمان های مذکور بود، که از بین آنها 182 نفر به صورت در دسترس بعنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و ابزارهای پژووهش شامل، پرسشنامه  دینداری مسلمانان سراج زاده (1377) و مقیاس رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985) بود. داده ها، با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان دادند که بعد عاطفی باورهای مذهبی دارای همبستگی معنادار با رضایت از زندگی است (01/0p≤) و همچنین باورهای مذهبی عاطفی، توانست تا 3/11 درصد از واریانس رضایت از زندگی پرستاران را پیش­بینی­نماید. در نتیجه میتوان از طریق تقویت باورهای مذهبی عاطفی، سطح رضایت از زندگی را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relation between Religious Beliefs and Life Satisfaction among Nurses

نویسندگان [English]

  • Ali Mahdad
  • Ali Asadi
Islamic Azad University Khouragan(Isfahan) Branch, Department of Industrial and Organizational Psychology, Khouragan (Isfahan), Iran.
چکیده [English]

This research was done to examine the  relationship  of religious beliefs with life satisfaction among the Nadjafabad city hospital nurses.182 subjects were drown of the 270  statistical population as sample via convenience sampling. The research method was a descriptive- correlation and a set of questionnaires consisting of Muslims Religious Beliefs Questionnaire and Life Satisfaction Questionnaire (SWLS) were used as data source. Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were applied as main statistical procedure. The results indicated that there was a significant positive relationship between affective religious beliefs (experimental) and life satisfaction. Moreover the outputs of multiple regression analysis showed that affective religious beliefs (experimental) significantly predicated11.3% of the life satisfaction variance in the under study nurses. Therefore the research concluded that life satisfaction could be increased by suggesting affective religious beliefs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious beliefs
  • life satisfaction
  • nurses

قرآن کریم.

آذربایجانی، م.، و موسوی اصل، م. (1385). درآمدی بر روانشناسی و دین. تهران: انتشارات سمت.

استورا، ب. (1386). تنیدگی یا استرس، بیماری جدید تمدن. ترجمه پریرخ دادستان، تهران: انتشارات رشد.

بیاتی، ع. ا.، کوچکی، ع. م.، و گودرزی، ح. (1386). اعتبار و روایی مقیاس رضایت از زندگی. فصلنامه روان شناسان ایرانی، 3(11): 265-259.

ترشیزی، ل.، و احمدی، ف. (1390). بررسی عوامل استرس زای شغلی از دیدگاه پرستاران بالینی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران. نشریهپرستاریایران، 49(70): 24-6۰ .

جعفری، ع.، حاجلو، ن.، و محمدزاده، ع. (1393). رابطه عمل به باورهای دینی و بهزیستی معنوی با سلامت عمومی وشیوه های مقابله در سربازان وظیفه. مجله طب نظامی، 16(4): 191-196.

دبیری نژاد، م. (1387). رابطه اعتقادات مذهبی با اضطراب، افسردگی و پرخاشگری در دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهرستان امدیدیه. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

ربانی، ر.، و بهشتی، ص. (1390). بررسی تجربی رابطه دینداری و رضایت از زندگی. مجلةعلوماجتماعیدانشکدةادبیاتوعلومانسانیدانشگاهفردوسیمشهد، 8(1): 79-102.

عسگری، پ.، حیدری، ع.، نادری، ف.، مرعشیان، ف.، تقی پور، س.، و ضمیری، ا. (1388). راهنمای آزمون های روانشناختی1.  انتشارات  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد اهواز .

قهرمان ،آ. (1389). بررسی مفهوم رضایت از زندگی و سنجش آن در میان دانشجویان. فرهنگوجامعه، 4(1): 81-106.

مظفری، ش. (1385). همبسته های شخصیتی شادمانی ذهنی بر اساس الگوی پنج عاملی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه شیراز.

مهداد، ع. (1394). روانشناسی صنعتی و سازمانی، چاپ دهم، تهران: انتشارات جنگل.

نریمانی، م.، ایل بیگی قلعه نی، ر.، و رستمی، م. (1393). نقش نگرش مذهبی، بهزیستی معنوی و حمایت اجتماعی در پیش بینی رضایت اززندگی مادران کودکان کم توان ذهنی. نشریهاسلاموسلامت، 1(3): 41-49.

هزار جریبی، ج.، و صفری شالی، ر. (1388). بررسی رضایت از زندگی و جایگاه احساس امنیت در آن (مطالعه در بین شهروندان تهرانی).  فصلنامة علمی - پژوهشی انتظام اجتماعی، 1(3): 8-28.

اسماعیلی شاه علی اکبری، ا. (1387). اعتباریابی مقیاس اضطراب مرگ و مقایسه میزان اضطراب مرگ، رضایتمندی از زندگی و افکار خودکشی بین دانشجویان زن و مرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

Barton, Y. A., Miller, L., Wickramaratne, P., Gameroff, M. J., &  Weissman, M. M. )2013(. Religious attendance and social adjustment as protective against depression: a 10-year prospective study. Teachers College, USA. 20; 146(1): 53-70.

Chaeyoon, L., & Putnamb, R. D. )2010(. Religion, Social Networks, and Life Satisfaction, American Sociological Review, 75(6): 914–933.

Clark, A. E., & Lelkes, L. (2009). Let us pray: religious interactions in life satisfaction. PSE Working Papers, 4(4): 1-29.

Diener, E., Tay, L., & Myers, G. (2011). The religion paradox: If religion makes people happy, why are so many dropping out?. Journal of Personality and Social Psychology, 101(6): 1278-1290.

Diener, E. )2000(. Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index, American psychologist, 55(1): 34-43

Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. )2003(. Personality, Culture subjective well ـ being: Emotional and Cognitive evaluation of life. Annual Review of psychology, 54, p: 403-425

Hefti, R.) 2011(. Integrating Religion and Spirituality into Mental Health Care, Psychiatry and Psychotherapy, Religions journal, 2(3): 611-627.

Mitchell, M. L., & jolly, J. M. (2007). Research design explained (6thED). Thomson wads worth, USA.

Myers, D. G., & Diener, E. )1995(. Who is happy? Psychological science, 6(1), P: 10-19.

Peacock, J. R., & Poloma, M. M. (1999). Religiosity and life satisfaction across the life course, Social Indicators Research, 48(5): 321-345.

Yusoff, M. S. B., Yen, Y., Ling, H. W., Tan Chin, S., Loke, H. M., Lim, .X. B., & Ahmad, F. A. R. (2011). A study on stress, stressors and coping strategies among Malaysian medical students, International Journal of Students’ research, 1(2): 45-50.