رابطه التزام عملی به اعتقادات اسلامی و مسئولیت پذیری با رضایت از زندگی در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی تهران، گروه روان شناسی، تهران، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه روان شناسی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه التزام عملی به اعتقادات اسلامی و مسئولیت پذیری با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بود. نمونه پژوهش شامل 300 (150 دختر و 150 پسر) نفر بود که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. طرح تحقیق از نوع همبستگی بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های التزام عملی به اعتقادات اسلامی نویدی (1376)، مسئولیت پذیری (RAS) و رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985) استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغییره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین التزام عملی به اعتقادات اسلامی و رضایت از زندگی رابطه وجود دارد و مسئولیت پذیری و رضایت از زندگی رابطه وجود دارد. همچنین مسئولیت پذیری پیش بینی کننده مناسبی برای متغیر ملاک رضایت از زندگی می باشند.


 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Association of Adherence to Islamic Beliefs and Responsibility with Life Satisfaction in University Students

نویسندگان [English]

  • Hassan Ahadi 1
  • Nagmeh Nikobakhat 2
1 Elameh Tabaitabaei University in Tehran, Department of Psychology, Tehran, Iran.
2 Islamic Azad University Tehran Science and Research Branch, Department of Psychology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present research was to investigate the association of adherence to Islamic beliefs and responsibility with life satisfaction in students of Karaj Islamic Azad University. The sample subsumed 300 subjects (150 male and 150 female) whom were selected based on stratifed random sampling procedure. Navidi Adherence to Islamic Beliefs Scale (AIBS), Responsibilit  Assessing Scale (RAS) and Satisfaction with Life Scale (SWLS) were utilized as data sources. The research was a correlation study and data analysis was performed by using Pearson correlation coeffcient and multi variants regression. The results at p≤0.0001 showed that adherence to Islamic beliefs and responsibility signifcantly associated with life satisfaction. The outcome also indicated that responsibility was a signifcant predictor for satisfaction
with life.


کلیدواژه‌ها [English]

  • adherence to Islamic beliefs
  • responsibility
  • satisfaction with life

قرآن کریم.

اسدی نوقانی، ا. ع.، امیدی، ش.، و حاجی آقا جانی، س. (1384). روان پرستاری. چاپ اول، تهران: انتشارات بشری.

بخشی پور رودسری، ع. (1384). بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

حاجی زاده میمندی، م.، و برغمدی، م. (1389). رابطه عمل به باورهای دینی و رضایت از زندگی در بین سالمندان. مجله سالمندی ایران، 5(15): 94-87.

حسینی، ا.، علوی، س. س.، ثابت قدم، م.، امانت، س.، و نورایی، ز. (1387). نقش مذهب در کاهش پرخاشگری. فصلنامه روان شناسی و دین، 1(4): 71-60.

رضایی، ا. (1391). بررسی رابطه هوش معنوی و هوش شناختی با رضایت از زندگی دانشجویان پیام نور اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

عسگری، پ.، حیدرئی، ع. ر.، نادری، ف.، صفرزاده، س.، عباس زاده، ز.، محب، ا.، آذرکیش، م.، و روشنی، خ. (1392). راهنمای آزمون های روان شناختی 2. چاپ اول، اهواز: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

عسگری، پ.، روشنی، خ.، و مهری آدریانی، م. (1388). رابطه اعتقادات مذهبی و خوش بینی با سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز. فصلنامه علمی پژوهشی یافته های نو در روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، 4(10): 39-27.

غلامی، ف. (1388). رابطه حمایت اجتماعی و احساس تنهایی با رضایت از زندگی در سالمندان زن و مرد ساکن سرای سالمندان  شهرستان اهواز. پایان نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

مجاوریان، س. م.، کشیری کلایی، ف.، و فلاحتی، ذ. ا. (1393). بررسی رابطه بین محدودیت‌های مذهبی، رضایت از زندگی و رشد اقتصادی. مجله پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 5(17): 22-11.

مریدی، م. (1388). مقایسه کیفیت و رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز. پایان نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

موسوی ده موردی، س. ع. (1377). رابطه خشنودی شغلی و انگیزه پیشرفت با سلامت روانی و مسؤلیت پذیری مربیان تربیتی مرد آموزشگاه های اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز.

موسوی، ن. (1390). بررسی رابطه هوش معنوی با رضایت از زندگی دانشجویان دختر علوم پزشکی اهواز. پایان نامه کارشناسی روان شناسی عمومی، دانشگاه شهید چمران اهواز.    

نعمت زاده، س. (1392). بررسی تأثیر هوش معنوی و سلامت روان در افزایش بهزیستی ذهنی دانشجویان شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

هجری پیکانی، ط.، و بندری، س. (1391). رابطه بین مسئولیت پذیری و جایگاه مهار با نگرش های مذهبی در دنشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. پایان نامه کارشناسی روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

Abdel-Khalek, A. M. (2006). Happiness, health, and religiosity: Significant relations. Journal of Mental Health, Religion & Culture, 9(1): 85-97.

Abdel-Khalek, A. M. (2011). Religiosity, subjective well-being, self-esteem, and anxiety among Kuwaiti Muslim adolescents. Journal of Mental Health, Religion & Culture, 14(2): 129-140.

Brill hart, B. (2005). A study of spirituality and life satisfaction among persons with spinal cord injury. Journal of Rehabil Nurs, 30(1):31-34.

Carroll, A. M., Houghton, S., Wood, R., Unsworth, K., Hattie, J., Gordon, L., & Bower, J. (2009). Self- efficacy and academic achievement in Australian high school student: The mediating effects of academic as porations and lelinguency. Journal of Aodlescence, 32(1): 797-817.

Chang, B. G., & Solomon, J. (2010). Stereotype threat test Anxiety, and specific self-efficacy as predictors of promothion Exam performance. Journal of Group & Organization management, 35(2): 77-107.

Diener, E., Emmons, A., Larsen, J., & Grrifen, S. (1985). The satisfaction with life scale, copeing mechanism. Journal of Rural community psychology, 3(2):27-34.

Diener, E.D., Suh, E. M., Lucas, R.E., & Smith, H.L. (2000). Subjective well being. Psychological Bulletin, 125(2):276-302.

Gebauer, J. E., Sedikides, C., & Neberich, W. (2012). Religiosity, social self-esteem, and psychological adjustment: On the cross-cultural specificity of the psychological benefits of religiosity. Psychological Science, 23(2): 158-160.

Hackney, C. H. & Sanderes, G. S. (2003). Religiosity and mental health. Journal of the scientific study of Religion, 42(5):43- 55.

Juretic, J. (2008). Social and test anxiety and self-efficacy perception as predictiors of exam success. Psychological Topics, 17(6):15-36.

Krause, N. (2003). Religious meaning and subjective wellbeing in late life. The journal of Geruntology, 58(2): 160-170.

Loughlin, J. E., & Huebner, E. S. (2001). Life exprrience locus control and school satisfaction in adolescence. Social indicators Research, 55(1):156-183.

McCrae, R. R. (2004). Human nature and culture: A trait perspective. Journal of Research in Personality, 38(2): 3–14.

Messay, B. (2010). The relationship between quest religious orientation, forgiveness and mental health. Master thesis, University of Dayton.

Nooney, G. (2005). Religion, stress, and mental health in adolescence. Reviw of Religious Research, 46(4): 341-355.

Norzad-Gharamaleki, F. (2010). Spiritual Intelligence and the role of religious coping in anxiety University Students: Build a model for explaining the relationship [Dissertation]. Isfahan: University of Isfahan.

Nuval, J. A. (2010). The relationship of with intrinsic and extrinsic components of religiosity in in the older adult female. Ph.D. dissertation, Indiana state University, Terre Haute, Indiana.

Okulicz-Kozaryn, A. (2009). Religiosity and Life Satisfaction. (A Multilevel Investigation Across Nations). Institute for Quantitative Social Science, Harvard University.

Pan, X., Qiwen, Q., & Fei, G. (2014). Psychological ownership, organization-based self-esteem and positive organizational behaviors. Chinese Management Studies, 8(1): 127-148.

Rew, L., & Wong, J. (2006). A systematic review of associations among religiosity/spirituality and adolescent health attitudes and behaviors. Journal of Adolescent Health, 38(4): 433–442.

Robbins, M., Francis, L. J., & Edwards, B. (2008). Prayer, personality and happiness: A study among undergraduate students in Wales. Mental Health, Religion & Culture, 11(1): 93-99.

Rosmarin, D. H., Pargament, K. I., & Mahoney, A. (2009). The role of religiousness in anxiety, depression, and happiness in a Jewish community sample: A preliminary investigation. Mental Health, Religion & Culture, 12(2): 97–113.

Saiadtalaei, A. (2011). Spiritual intelligence relationship with the ethics of sport among elite athlete’s handball, water polo, basketball and karate clubs in Isfahan [Dissertation]. Isfahan: University of Isfahan.

Schimmack, U., & et al. (2002). Culture, personality, and subjective well-being. Integrating process model of life satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology,  82(4): 582–593.

Schmutte, P. S., & Ryff, C. D. (1997). Personality and well-being: What is the connection?. Journal of Personality and Social Psychology, 73(5): 549–559.

Sim, T. N & .وYow, A. S. (2011). God attachment, mother attachment, and father attachment in early and middle adolescence. Journal of Religion and Health, 50(4) 264-278.

Thoresen, C. E., Harris, A. H., & Oman, D. (2001). Spirituality, Religion and Health: Evidence, Issues, and Concerns. New York and London: The Guilford Press.