رابطه انگیزش تحصیلی و انگیزه پیشرفت با محیط آموزشی دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه روان شناسی، اهواز، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد اهواز، گروه روان شناسی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و انگیزه پیشرفت با محیط آموزشی دانشجویان دانشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. نمونه این پژوهش شامل 135 نفر از دانشجویان بودند که به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب  شدند. طرح پژوهش از نوع همبستگی و ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه انگیزش تحصیلی دانشجویان (AMS)، پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی گیزلی (GAMS) و آزمون ارتباط با محیط دانشگاه (UCEQ). نتایج تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان داد که بین انگیزه پیشرفت تحصیلی با محیط آموزشی و بین انگیزش تحصیلی با محیط آموزشی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که انگیزه پیشرفت تحصیلی بهترین پیش بینی کننده، ارتباط دانشجو با محیط آموزشی است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

1

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Heideri 1
  • Parviz Asgari 1
  • Sara Saedi 2
  • Roya Mashak 1
1 Islamic Azad University Ahvaz Branch, Department of Psychology, Ahvaz, Iran.
2 Islamic Azad University Young Elites and Researchers Club in Ahvaz Branch, Department of Psychology, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research was to study the relationship between academic motivations, achievement motivation and educational environment for female students of SAMA. The sample included 135 individuals that were selected based on stratified random sampling from female students of SAMA Ahvaz University. Academic Motivations Scale (AMS), Geisly Achievement Motivation Scale (GAMS) and University Connection Environment Questionnaire (UCEQ) were used for data collection. The research was a correlation type. The data was analyzed by using Pearson correlation coefficient and multivariate regression at the 0.0001significance level. The results showed that there was a positive significant relationship between academic motivations and educational environment. There also was a positive significant relationship between achievement motivation and educational environment. The results indicated as well that there were significant multiple relations between academic motivations, achievement motivation and educational environment. Regression analysis revealed that achievement motivation well predicted the students' coherence with educational environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic motivations
  • achievement motivation
  • educational environment
- بیاتیانی، غلامرضا.(1381). رابطه عوامل شخصی، خانوادگی و آموزشگاهی با انگیزه پیشرفت و ارتباط متغیر اخیر با عملکرد تحصیلی دانش اموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر اهواز، پایان کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه از اد اسلامی واحد اهواز.
- حیدری، سکینه؛ مکتبی، غلامحسین.(1390). مقایسه هوش فرهنگی، احساس تنهایی، فرسودگی تحصیلی و سلامت روان در دانشجویان دختر کارشناسی ارشد بومی و غیر بومی، مجله زن و فرهنگ، شماره نهم، سال سوم، 57-45.
- حیدری، علیرضا؛ عسگری،پرویز؛ ساعدی، سارا؛ مشاک، رویا و آذرکیش، مریم. (1391). ساخت و اعتباریابی مقیاس ارتباط دانشجو با محیط آموزشی. طرح پژوهشی، مرکز آموزشی- فرهنگی سما واحد اهواز.
- درخشان، اکبر.(1382). بررسی شاخص های افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خلاصه مقالات اولین همایش بین المللی اصلاحات و مدیریت تغییر در آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، آذرماه.
- رستگار خالد، امیر.(1389). تفاوت جنسیتی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، فصلنامه زنان، شماره 50، صفحه 81.
- کدیور، پروین. (1386). روانشناسی تربیتی، انتشارات سمت، تهران.
- گل شکوه، فرزانه (1389). بررسی توان پیش بینی سبک های تفکر، انگیزه پیشرفت، عملکرد تحصیلی و خلاقیت در کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک، رساله دکتری روان شناسی عمومی، واحد علوم و تحقیقات اهواز.
- میر کمالی، سیدمحمد.(1387). تفکر خلاق و بارآوری آن در سازمان های آموزشی، مجله روان شناسی  و علوم تربیتی، سال چهارم، شماره 2، تهران.
- میکائیلی، نیلوفر.(1377). بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با انگیزه پیشرفت و رابطه متغیر اخیر با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
- یوسفی، علیرضا؛، قاسمی، غلامرضا و فیروزنیا،سمانه.(1388). ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، فصل بهار، سال اول، شماره نهم ، صفحات 85-79.
- Abesha, A. G. (2012). Effects  of  parenting  styles, academic  self-efficacy,  and  achievement  moti- vation  on  the  academic  achievement  of  university students  in  Ethiopia.  PhD.  Dissertation,  School  of Psychology  and  Social  Science,  Faculty  of Computing,  Health,  and  Science,  Edith  Cowan University.
- Anderman, E. M.(2002).School effects on psychological outcomes during adolescence. Journal of Educational Psychology, 94,795-809.
- Areepattamannil, Sh.(2011). Academic self-concept, academic motivation, academic  engagement,  and academic achievement: A  mixed  methods  study  of Indian  adolescents  in  Canada  and  India.  PhD  dis- sertation, Queens University, Ontario, Canada.
- Busato VV, Prinsb FJ, Elshouta JJ, Hamakera CH. (2009). Intellectual ability, Learning style, Personality, achievement motivation and academic success of Psychology students in higher education. [cited 2009 May 3]. Available from, http://www.sciencedirect.com
- Clark, M. H., & Schroth, C. A. (2010).  Examining relationships  between  academic  motivation  and personality  among  college  students.  Journal  of Learning and Individual Differences, 20, 19-24
- Coetzee,  L. R. (2011).  The  relationship  between students'  academic  self-concept,  motivation  and academic  achievement  at  the  university  of  the Free State. MA thesis, University of South Africa.
- Damashe, R. (2003). Support programsforstudent on academic probation. Reports, Descriptive. 18,141-149.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Motivation, personality, and development  within  embedded social  contexts: An  overview of self-determi- nation  theory. In  R.  M.  Ryan  (Ed.), Oxford handbook of  human  motivation (pp. 85-107). Oxford, UK: Oxford University Press
- Deci, E. L., & Ryan, R. M.(1985). Intrinsic motivation and self-determination in human  behavior. New York: Plenum Press.
- DeFreitas, S. C., & Rinn, A. (2013).  Academic achievement in first generation college students: The role  of  academic  self-concept. Journal of  the Scholarship  of  Teaching  and  Learning,  13(1), 57-67.
- Eisenbery, M.E., Neumark,D.,& Perry, Cl.(2003). Peer harassment , school competence and academic achievement. The Journal of School Health, 73(8),311-315.
- King , J. (2005). Availableat : www.crmdistinction.Co. uk / educational / % modules / CRM.
- Kusurkar, R. A., Ten Cate, T. J., Vos, C. M. P., Westers, P., & Croiset, G. (2013). How motivation affects academic performance: A structural equation modeling analysis.  Advances  in  Health  Science Education, 18, 57-69
- Lynch, A. D., Lerner, R. M., & Leventhal, T. (2013). Adolescent  academic  achievement  and  school engagement: An examination of the role of school- wide  peer  culture.  Journal  of  Young  Adolescence, 42, 6-12. 
- Matovu,  M.  (2012).  Academic  self-concept  and  aca- demic  achievement  among  University  students. International  Online  Journal  of  Educational. and  self-determination  in  human  behavior.  New York: Plenum Press.
- Miner, J.B., Smith, N.R & Bracker.,J.S (1994). Role of entrepreneurial task motivation in the growth of technologically innovative frims; Journal of aoolied psychology;79,no 4. 627-630.
- O'Hara, M.,& Seeman, E. D.(2006). ''Customer Relationship management in higher education: Using information systems to improve the student- school relationship''. Campus- Wide Information Systems, 23,1,24- 34.
- Osonwa,  O.  K.,  Adejob,  A.  O.,  Iyam,  M.  A.,& Osonwa, R. H. (2013). Economic status of parents: A determinant on academic  performance of  senior secondary  schools  students  in  Ibadan,  Nigeria. Journal of Educational and Social Research, 3 (1), 115-122
- Pervin, I.A(2005). The science of personality; New York. john willey and sons.
- Peterson, J.(2002). A follow- up study of one group of achievers and under achievers four years afer high school graduation.Journal of Roper Review.22 (4),217-220.
- Resaoner, R. W.(2004). Review of self- esteem research. International council for self- esteem, port Ludlow, W.A.
- Shaik, N. (2005). Marketing Distance Learning program & courses: a Relationship Marking Strategy; Available at: http://www. westga. Edu %7 edistance /concurrent05.html.
- Shkullaku, R. (2013). The  relationship between self- efficacy  and  academic  performance  in  the context  of  gender  among  Albanian  students. European Academic Research, 1(4), 467-478
- Slavin, R.E .(2006). Educational Psychology : Theory and practice (8th ed) New York pearson.