رابطه سبک رهبری، عدالت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی با انگیزش شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان زن

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک، گروه روان شناسی، اندیمشک، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک، گروه مدیریت، اندیمشک، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک رهبری، عدالت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی با انگیزش شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک بود. حجم نمونه تعداد 30 نفر بود که بصورت سرشماری انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه سبک رهبری باس و آوالیو (2004)، پرسشنامه  عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، پرسشنامه توانمندسازی روانشناختیاسپیرتیزر (1995)، پرسشنامه انگیزش رابینسون (2004)پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر(1997) بود. داده ها، با استفاده از روش ضریب همبستگی ساده و همبستگی متعارف مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین دو مجموعه از متغیرهای مورد پژوهش با یکدیگر رابطه معنی داری وجود دارد. فردی که سبک رهبری، عدالت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی بالاتری داشته باشد، انگیزش شغلی و تعهد شغلی بیشتری نیز خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Leadership Styles, Organizational Justice, Psychological Empowerment With Job Motivation And Organizational Commitment In Female Staff

نویسندگان [English]

  • Maryam Esfahani Asl 1
  • Masod Sadaghatjo 2
1 Islamic Azad University Andimeshk Branch, Department of Psychology, Andimeshk, Iran.
2 Islamic Azad University Andimeshek Branch, Department of Management, Andimeshek, Iran.
چکیده [English]

This study intended to examine the relationship of leadership styles, organizational justice, psychological empowerment with job motivation and organizational commitment in female staff of Andimeshk Islamic Azad University. The sample included 30 subjects whom were selected by total population sampling method. The research was descriptive one. Bass and Avaliew (2004) Leadership Styles Questionnaire, Niehoff and Moorman(1993) Organizational Justice Questionnaire, Aspyrtyzr (1995) Psychological Empowerment Questionnaire, Robinson (2004) Job Motivation Questionnaire and Allen and Meyer(1997) Organizational Commitment Questionnaire were  implemented as data sources.The data were analyzed by applying  the canonical correlation and Pearson correlation coefficients. The results showed that there were significant correlations between the two sets of the understudy variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership Styles
  • Organizational Justice
  • Psychological Empowerment With Job Motivation
  • Organizational Commitment

- اصفهانی اصل، مریم(1393). طراحی و آزمودن الگویی از برخی ویژگی های فردی، شغلی و سازمانی به عنوان پشایندهای رفتارمدنی سازمانی در کارکنان پشتیبانی و ستادی شرکت ملی حفاری ایران. پایان نامه دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز. 

- امیدی، علیرضا؛ صفری، سمیه؛ مرادی، محمدرضا.(1391). رابطة بین انگیزش مشارکت، توانمندسازی روانشناختی و تعهد عاطفی کارکنان سازمان تربیت بدنی. نشریه مدیریت ورزشی، دوره4، شماره 15.

- بلانچارد، کنت و همکاران. (1999). مدیریت تواناسازی کارکنان. ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی(1387)، تهران: نشر مدیران.

- تقی پور ، آذین، نعامی ، عبدالزهرا (1388) ، بررسی رابطۀ علی بین فرهنگ سازمانی ، با انیگزش شغلی ، اشتیاق شغلی و رفتارهای نوآورانه با میانجیگری توانمندسازی روانشناختی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران . پایان نامه کارشناسی ارشد.

- رضایی دولت آبادی، حسین؛ آقاباباپور دهکردی، طاهره(1391). بررسی تأثیرعدالت سازمانی ادراک شده بر انگیزش کارکنان مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان، اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در سازمانها، گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران.

- رونالد، ریجو. (1991). زمینه روانشناسی صنعتی سازمانی، ترجمه داوود حسین زاده و همکاران (1383). تهران، انتشارات مازیار.

- سیدجوادین، سیدرضا، فراحی، محمد مهدی، طاهری عطار، غزاله .(1387). شناخت نحوة تأثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر جنبه های گوناگون رضایت شغلی و سازمانی. مجله مدیریت بازرگانی، دروه 1، شماره 1.

- شکرکن ، حسین، نعامی، عبدالزهرا، مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1380) . بررسی رابطۀ خشنودی شغلی با رفتار مدنی سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان برخی از کارخانه های اهواز . مجلۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، دورۀ سوم ، سال هشتم ، شماره های 3 و 4 .

- صنوبری، محمد، صداقت جو، مسعود(1393)، بررسی رابطه سبک رهبری با انگیزش شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک. پایان نامه کارشناسی ارشد.

- عبدل نژاد رازلیقی، مریم (1393). بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و انگیزش کارکنان- مطالعه موردی: شرکت کارخانه چینی ایران (کاشی ایرانا). پایانامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه علم و فرهنگ.

- موغلی، علیرضا. (1383). رهبری تحول آفرین و ابزار سنجش آن. مجله مطالعات مدیریت، شماره 90، 78-77.

- نعامی ، عبدالزهرا؛ تقی پور ، آذین (1388) ، بررسی رابطۀ علی بین فرهنگ سازمانی ، با انیگزش شغلی ، اشتیاق شغلی و رفتارهای نوآورانه با میانجیگری توانمندسازی روانشناختی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران . پایان نامه کارشناسی ارشد.

- Aghashahi, B, Davarpanah, A.n, Omar, R, Sarli, M. (2013). The Relationship between Leadership Style and Organizational Commitment: a survey in a Malaysian Contact Centre. Interdisciplinary Journal of Research in Business, (2)11, 1- 7.

- Allen, N. J., and Meyer, J. P. (1996). “Affective, continuance and normative.

- Almintisir, A.B, Akeel, A.B, Subramaniam, I. D. (2013). The Role of Transformation Leadership Style in motivating public sector employees in Libya. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, (2)7, 99-108.

- Bahmani heydarabadi, Z.(2009). relationship of empowerment and organization commitment with intended turnover . thesis Management college, Esfahan university.

- Bogler ‚R. & Somech‚A. (2004). Influence of teacher empowerment on teacher.

- Chaudhry, A,Q, Javed, H and Sabir, M. (2012). The impact of transformational and transactional leadership style on the motivation of employees in Pakistan. Pakistan Economic and Social.

- Chen, L.H, Liaw, S.Y, Lee, T.Z.(2003). Using an HRM pattem approach to exmine the productivity of manufacturing firms an empirical study, International journal of Manpowrr,(7)24.

- Çokluk, O, Yılmaz, K. (2010).The Relationship between Leadership Behavior and Organizational Commitment in Turkish. commitment to the organization: an examination of construct validity”. Journal of vocational behavior, 49, PP: 252-276.

- Han, K. (2007). A preliminary analysis of the motivation to volunteer at sporting events among college students. Unpublished mater’s thesis. Indiana state university at Terre Haute.

- Mayer, D, Nishii, L, Schneider, B & Goldstein, H. (2007). The precursors and Products of justice climates. Group leader antecedents and employee attitudinal consequences, Personnel Psychology,60, 929-963.

  -    Niehoff, B. P. & Moorman, R. H. 1993, “Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior”, Academy of Management Journal, vol. 36, pp. 527-556.

 - Robinson, D., Perryman, S. and Hayday, S. (2004). The Drivers of Employee Engagement.Brighton, Institute for Employment Studies.

 - Spreitzer, Gretchen M.  (1995) “Psychological  Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement and Validation”;  The Academy of  Management Journal, Vol. 38 No. 5