بررسی توصیفی خشونت خانگی و رابطه آن با نیمرخ روانی زنان متأهل

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه روان شناسی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی توصیفی خشونت خانگی و رابطه ی آن با نیمرخ روانی زنان متأهل شهرستان دزفول بود.روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای و تعداد نمونه 404 نفر بودند. طرح پژوهش از نوع همبستگی است. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ی خشونت خانگی و پرسشنامه MMPI بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین خشونت خانگی و هشت مقیاس بالینی نیمرخ روانی رابطه معنی داری وجود دارد.به علاوه یافته های پژوهش نشان داد 75 درصد زنان تحت خشونت خفیف ، 5/ 15 درصد خشونت متوسط و 7 درصد تحت خشونت شدید قرار داشتند. همچنین مشخص شد با افزایش میزان تحصیلات زنان و افزایش درآمد خانوار از میزان و شدت خشونت کاسته می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Descriptive Study On Domestic Violence And Its Relationship With The Married Women's Mental Profile

نویسندگان [English]

  • Sara Rashti
  • Reza Pasha
  • Farah Naderi
Islamic Azad University Ahvaz Branch, Department of Psychology, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The aim of this research was to describe the domestic violence and its relationship with the married women's mental profile in Dezful. Data collection was conducted through random sampling. The research sample was comprised of 404 subjects. The data collecting instruments included a questionnaire on domestic violence and a seventy one items MMPI inventory. To analyze the data, the Pearson correlation coefficient was employed. The results showed that there was a significant correlation between the domestic violence and the eight scales of mental profiles at p-level of 0.01. Moreover, it was recognized the domestic violence had an indirect relationship with women's educational trends and family income. The finding also revealed that 75% of women underwent mild violence, 15% moderate violence and 7% experienced sever type of domestic violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • domestic violence
  • mental profile
  • married women

ـ آبوت، پاملا؛ والاس، کلر(1380). جامعه شناسی زنان(ترجمه منیژه عراقی). انتشارات: نی.

- آقاخانی ، کامران، آقابیگوئی، عباس، چهره ای ، علی (1381). بررسی خشونت فیزیکی توسط همسر علیه زنان مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی تهران، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران،شماره31، 489-485.

ـ احمدی، بتول؛ ناصری، سیمین؛ علی محمدیان، معصومه؛ شمس، محسن؛ رنجبر، زینب؛ شریعت، مامک؛ ابراهیم پور، عزیزه؛ پوررضا، ابوالقاسم؛ محمودی، محمود؛ یونسیان؛ مسعود (1386).دیدگاه زنان و مردان تهرانی و صاحبنظران درباره خشونت خانگی علیه زنان درایران. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 6 ، شماره 2، 86 ـ 84.

- اینانلو ، مهرنوش (1378).بررسی مشخصات زوجین و ارتباطآن با نوع و شدت همسر آزاری در زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران.

ـ بختیاری، افسانه؛ امیدبخش، نادیا (1382). بررسی علل و آثار خشونت علیه زنان در خانواده در مراجعین به مرکز پزشکی قانونی بابل. مجله پزشکی قانونی، شماره 31، 30 ـ 1.

- جهانفر، شایسته ، ملک زادگان ، اقدس ، جمشیدی ،روح انگیز (1382) . بررسی شیوع خشونت خانگی بین زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران . فصلنامه پرستاری ایران ، 33-32.

ـ رفیعی فر، شهرام؛ پارسی نیا، سعید (1380). خشونت علیه زنان. سازمان بهداشت جهانی، انجمن آموزش بهداشت و ارتقای سلامت خانواده.

- روی ، ماریا. زنان کتک خورده، ترجمه مهدی قراچه داغی(1377). انتشارات علمی.

ـ سراج خرمی، ناصر (1374). بررسی نیمرخ روانی و الگوی رفتاری A و B در زندانیان مرد معتاد به مواد مخدر زندان شهید کچویی کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

ـ شریفی، حسن پاشا (1375). نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت. انتشارات: سخن

ـ صادقیان، منیر؛ جلالی، احمد (1387). بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی خلبانان، پزشکان و معلمان. فصلنامه اجتماعی، شماره 10

ـ عارفی، مرضیه (1382). بررسی توصیفی خشونت خانگی علیه زنان در شهر ارومیه.مطالعات زنان ، شماره 2 ، 119 ـ 101

ـ فال، کوین. ای؛ هوارد، شارین؛ فورد، جان . ایی.(1381). راه حلهایی برای خشونتهای خانوادگی(ترجمه ایران مهدیزادگان و رحمت ا...  باقرپور). تهران: انتشارات جنگل.

ـ قهاری، شهربانو؛ پناهی، لیلی؛ عاطف وحید، محمدکاظم؛ زارعی دوست، الهام؛ محمدی، علیرضا (1384). سلامت روان زنان قربانی همسر آزاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، سال شتم، شماره 4، 63 ـ 58

ـ کار، مهرانگیز (1380). پژوهشی درباره خشونت علیه زنان درایران. تهران: انتشارات مطالعات زنان

ـ مارنات، گری گران (1379). راهنمای سنجش روانی برای روانشناسان بالینی، مشاوران و روانپزشکان(ترجمه حسن پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو). تهران: انتشارات رشد

ـ معظمی، شهلا (1383). جرم شناسی خشونت خانگی و همسرکشی در سیستان و بلوچستان. مجله پژوهشی زنان، دوره 2، 44ـ41.

ـ میبدی، فاطمه؛ حسنی، مهدی (1388). مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران، سال پانزدهم، شماره3، 307ـ300.

ـ نوری، رونما (1387). بررسی وضعیت خشونت علیه زنان در شهرستان مریوان. قابل دسترس در:

http://renesans news.wordpress.com

ـ وامقی، مروئه؛ فیض زاده، علی؛ میراب زاده، آرش؛ فیض زاده، گلناز (1385). مواجهه باخشونت خانگی در دانش آموزان دبیرستان شهر تهران. فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاهاجتماعی، سال ششم، شماره 24.

-Alsaker,k.E., Moen, B.E.&kristoffersen, k.(2007). Health – Related Quality of Life Among A bused women one Year After Leaving Aviolent partner . Available At: Springer Science.

-Bacchus, L.,Mezey. G. B.(2004).Domestic violence Preva Lence In Pregnant women And Association with physicaland Psychological health. European Journal of obstetrics and Gynecology and Reprodactive Biology , 113,6-11.

Bonomi,A.E.,Thompson,R.S.,Anderson,M.,Reid,R.J.,Carrell,D.,Dimer,J,etal.(2006).

-Carlson,B.E.,McNute,L.,Choi,D.Y.,Rose,I.M.(2007).Intimate partner A buse and Mental Health the Role of Social Support and other protective Factors. Journal of Interpers Violence,638-657.

-Fergusson,D.M.,Horwood,L.J.,Ridder, E.M.(2005).Parther Violence and Mental Health out cames in a New Zeal and Birth Cohort,67,1103-1119. Avilable At: www. Eric

-Fisher,B.S.,Reqan,S,L.(2006). The Extent and Frequency of abuse in the Lives of older Their Relationship with Health outcomes. Avallable At: www. Eric

-Hegarty,k.,Gunn,J.,Chondros,P.,Small,R.(2004). Association between attending general practice:descriptive Cross Sectional Survey. British Meddical Journal,328,621-624.

-Helfrich,Ch.A.,Fujiura,G.T.,Rutkowski,V.(2008).Mental Health Disorders and Functioning of women in Domestic Violence Shelters . Journal of Interpers Violence, 437-453.

-Johnson,D.M.,Zlothic,C.,Perez,S.(2008).The Relative contribution of Abuse Severity an PTSD Severity on the psychiatric and Social Morbidity of battered Women in Shelters. Behavior Therapy, 39,232-241.Available At: www. Science divect. Com.

-Junson,B.,& Junson,C.(2000). The domestic Violen. In: Jmurry & B.Apgar (Eds), women,s health care handbook,2,92-101.

-Loxton,D.,Schofild,M., Hussain,R.(2006).psychological Health in Midlife Among women who Have Ever Lived with  A Violent Partner or Spouse. Journal of Interpersonal Violence,21,1092-1107.

-Nurius,paula.S.,Macy,Rebecca,I.(2010).person oriented Methods in parther Violence Research:Distinct Biopsychosocial profiles Among Battered women. Journal of Interpers Violence,25,1064-1093.

-Stuart,G.L., Moore,T., Gordon,K., Ramsey, S., kahler, C. (2006). psychopathology In women Arrested for Domestic Violence. Journal of Interpersonal Violence, 21(3),376-389.

- Walili,A.,Nolle,K.,Lee,W.,Shadley,M.,& Yang,W.(2010).Intimate partner violence and depression in a population – based sample of women: call social support. Help? Iournal of Interpers violence, 2258-2278.

-Walsh,Marybeth., weiss,Roger.D.,NaJavits,Lisa.M.2004).Domestic violence in women with PTSD And Substance Abuse. Addectiv Behaviors,29,207-215.