رسالت زن در تذکره الاولیاء عطار نیشابوری

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل، گروه زبان و ادبیات فارسی، اردبیل، ایران.

چکیده

در بین آثار ادبی، کتبی چند یافت می شود که به حقیقت وجود زن پرداخته و حتی فراتر از جایگاه انسانی وی نگریسته است، از جمله آثار عطار نیشابوری، که زنان در اشعار و نثر او در نق شهای مختلف ظهور یافته اند؛ در این مقاله از دیدگاهی همه جانبه به جایگاه زن و رسال تهای آن در تذکره الاولیاء نگریسته می شود، در بخش عرفان و عشق در باب رابعه عدویه سخن به میان آمده و در بقیه قسم تها حکایات از بخ شهای مختلف تذکره الاولیاء انتخاب شده است؛ تا دیدگاه این شیخ روشنفکر قرن ششم در مورد زنان و تعبیر او از زن و هویت انسانی و نقش او در جامعه دانسته شود. بدیهی است که عطار با التقاتی که به چهره برتر زنان تاریخ ایران و اسلام و عرفان نشان می دهد هویت انسانی زن را به طور کامل پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Mission of the Women Biographer Attar Alvavly

نویسنده [English]

  • Saba Biyokzadeh
PUN of Ardabil University, Department of Persian Language and Literature, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

In the literature, there are a few books, including works of Attar written on the essence of being a woman which have moved beyond her human status. Women have appeared in various roles in works of Attar poetry and prose. In this article, the status of women and their roles are examined through a multidimensional perspective in Tazkirat al-Awliya. In the sections on mysticism and love Rabia Basri was mentioned. In other sections, anecdotes from different parts of Tazkirat al-Awliya have been selected to grasp the ideas of this intellectual Sheik sixth century on women, interpretation of womanhood, their human status and their roles in the society. Obviously, through his favor, Attar had fully identified women superior character in the history of Iran, Islam and mysticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • love
  • mysticism. Mother
  • wife
  • the other women
- احمدی، بابک(1376).چهار گزارش از تذکره الاولیاءتهران،انتشارات مرکز.

- الجاحظ،ابی عثمان عمر بن بحر. رساله القیان، ترجمه علیرضا ذکاوتی(1368). معارف،شماره 3.

- بدوی،عبدالرحمن. شهید عشق الهی رابعه عدویه. ترجمه محمد تحریرچی(1387). تهران،انتشارات مولی.

- زرین کوب،عبدالحسین(1373).از کوچه ی رندان،تهران،انتشارات سخن.

- ستاری،جلال،(1374).عشق صوفیانه،تهران،انتشارات مرکز.

- سرامی،قدمعلی(1374).از دو نقطه تا همه چیز،تهران،انتشارات مشیانه.

- سرامی،قدمعلی، تلخابی،مهر(1392).نوفروشانیم و این بازار ماست،تهران،انتشارات ترفند.

- نیشابوری،عطار(1351).الهی نامه،تهران،انتشارات زوار.

- نیشابوری،عطار(1382).خسرو نامه،با مقدمه فرشید اقبال،تهران،مؤسسه فرهنگی اندیشه درگستر.

- نیشابوری،عطار(1382).تذکره الاولیاء،تهران،ویراسته محمد استعلامی، انتشارات زوار.

- نیشابوری،عطار(1374).تذکره الاولیاء، با مقدمه ی محمد قزوینی،تهران،انتشارات صفی علیشاه.

- نیشابوری،عطار(1361).منطق الطیر،به اهتمام صادق گوهرین،تهران،زوّار.

- یاحقی،محمد جعفر (1380).جویبار لحظه ها،تهران،انتشارات جامی.