نقد رمان «لم نعد جواری لکم » سحر خلیفه بر اساس نظریه ی سیمون دو بوآر

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان، گروه زبان و ادبیات عربی، کاشان، ایرن.

2 دانشگاه ایلام، گروه زبان و ادبیات عربی، ایلام، ایرن.

چکیده

نقد زن محور)فمینیستی( یکی از شاخ ههای نقد ادبی است که به بررسی رابط هی متن ادبی با اندیش هها و دیدگا ههای فمینیستی م یپردازد و نشان م یدهد که تصویر ارائه شده از زنان تا چه حد به تصویر واقعی آنان نزدیک است .سحرخلیفه نویسند هی معاصر فلسطینی در رمان «لم نعد جواری لکم » دیدگا ههای فمنیستی خویش را منعکس نموده و از نظری هی نظری هپردازان فمنیسم تأثیر پذیرفته است. اوج این تأثیرپذیری را در نظری هی فمنیستی- اگزیستانسالیستی سیمو ندوبوآر ناقد و نظری هپرداز فرانسوی مشاهده م یکنیم. سحر خلیفه در این رمان با تأثیرپذیری از عقاید فمنیستی بوآر در خصوص فرهنگ جوامع و ظلم آن نسبت به زنان به بررسی شخصی تهای رمانش پرداخته است؛ لذا در این جستار به شیوه ی توصیفی- تحلیلی با تکیه به نظری هی فمنیستی- اگزیستانسیالیستی بوآر به ارائ هی نقدی زنانه محور از این رمان م یپرداخته شد. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که نویسنده، زنان رمانش را گاه زنانی منفعل، مقهور، تسلیم، احساسی، ترسو و سن تگرا به تصویر کشیده و گاه تحت تأثیر عقاید آزاد یخواهان هی بوآر آنان را به سن تشکنی و هنجارگریزی سوق داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feministic Review of "Lam Noad Javari Lakom" Novel Based on Simon De Boar Existentialist Feminism Notions

نویسندگان [English]

  • Rouhollahe Saiiadi Nejad 1
  • Zahra Mortezaei 2
1 Kashan Univrsity, Department of Arabic Language and Literatures, Kashan, Iran.
2 Iilam Univrsity, Department of Arabic Language and Literatures, Iilam, Iran.
چکیده [English]

Feminism criticism is one of the literal critiques which investigate and study the relations between literal texts and feminism ideas and shows how close is the women given image to their real image. Sahar Khalife, contemporary Palestine author that was so influenced by feminist ideologues, imposed her feministic ideas to "Lam Noad Javari Lakom", (We Will Not Be Back Next to You) novel. The peak of such impression was adapted from Simon De Boar, the French famous critic and ideologist. Sahar Khalife established the characters of her novel based on the effects of De Boar feministic point of view on society culture and exploiting social attitude. The current study reviewed the mentioned novel via a descriptive-analytic method concerning De Boar feministic point of view. The results demonstrated that the author occasionally represented her novel women characters as passive, dominated, surrender, enthusiastic, timid and traditionalist. She sometimes introduced the women as anti traditions and.. as a result of De Boar liberal feministic point of view as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sahar Khalife
  • Simon De Boar
  • Feministic Review

- ابویسانی، حسین، کاری، فاطمه (1391). تحلیل رمان «زینب» براساس نقد فمینیستی، پژوهشنامه نقد ادب عربی، شماره 4(6/62)، ص 28-7.

- أسطة، عادل (1998). قضایا و ظواهر نقدیة فی الروایة الفلسطینیة، فلسطین: موسسة الأسوار.

- الرویلی البازغی، سعد (2002). دلیل الناقد الادبی، المغرب: دارالبیضاء، الطبعة الثالثة،

- القاسم، نبیه (2003). رؤیة لسحر خلیفة التی تجاهلها النقاد، بیروت: مؤسسة الدراسات الفلسطینیة.

- برسلر، چارلز. درآمدی بر نظریه ها و روش های نقد ادبی، ترجمه ی مصطفی عابدینی فرد(1386). تهران: نشر نیلوفر.

- حسینی، مریم، جهان بهش، فرانک (1389). سیمای زن در رمان های برگزیده ی محمد محمد علی با تاکید بر نقد ادبی فمینیستی، مجله زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، سال اول، شماره 3، ص 98-79.

- خلیفة، سحر (1974). لم نعد جواری لکم، بیروت: دارالآداب.

- دراج، فیصل (2004). أفق التحولات فی الروایة العربیة، بیروت: المرکز الثقافی العربی.

- دوبوآر، سیمون. جنس دوم، ترجمه ی قاسم صنعوی(1380). تهران: توس.

- راغب، نبیل (2003). موسوعه النظریات الأدبیه، الشرکه المصریه للنشر-لونجمان، بیروت، لبنان.

- روزبه، محمدرضا، طالبی، مریم (1389). نقد فمینیستی مجموعه داستان های شیوا ارسطویی، دوفصلنامه تخصصی علوم ادبی، ص 123-89.

- زیبایی نژاد، محمدرضا (1382). درآمدی بر فمینیسم، ترجمه، تحلیل و نقد مجموعه دایره المعارف روتلیج، قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، چاپ اول.

- زیدان، جوزیف (1999). مصادر الادب النسائی العالم العربی فی الحدیث، بیروت:الموسسة العربیةللدراسات والنشر.

- شرابی، هشام (1987). البنیة البطریکیة (بحث فی المجتمع العربی المعاصر)، بیروت:دارالطلیعة(ط1).

- عسگری، محمدصالح شریف (1390). مفهوم الوطن وتجلیات الوطنیة والوحدةعند سحرخلیفة من خلال ثنائیتها: الصبارو عباد الشمس، مجلة بحوث فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة اصفهان، العدد:4.

- فیاض، نبیل (1992). حوارات فی قضایا المرأة و التراث و الحرّیّة، دمشق. دار اسامة.

- قاسم، امین (بی تا). الاعمال الکاملة،تحقیق محمد عماره، مصر: دارالشرق.

- کرامتی، معصومه و همکاران. (1390). تبیین ملاحظات جنسی و جنسیتی در ارزش شناسی فمنیسم. مجله مطالعات راهبردی زنان. سال سیزدهم. شماره:52.

- محمدی، اویس و همکاران (1392). نقدفمینیستی داستان کوتاه- مردی در کوچه- از کتاب- چشمانت سرنوشت من اند- از غاده السمان. مجله زبان و ادبیات عربی. شماره8.

- مرادخانی، صفیه، طالبی، مریم (1389). نقد فمنیستی مجموعه داستان «دختر خاله ونگوک» اثر فریده خرمی، مجله زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، سال اول، شماره 4، ص 24-5.

- میرزایی، فرامرز و همکاران (2011). الخصائص السردیة وجمالیاتها فی الروایة «الصبار» لسحرخلیفة، مجلة جامعةإبن رشد فی هولندا، العددالثانی، أبریل نیسان.

- وبستر، راجر. پیش درآمدی بر مطالعه‌ی نظریه ی ادبی؛ مترجم: الهه دهنوی (1382). چاپ اول؛ تهران: نشر روزنگار.

- یزدخواستی، بهجت (1384). مروری بر افکار سیمون دوبوآر. مجله مطالعات راهبردی زنان. سال هشتم. شماره:29.