دو زن (بررسی تطبیقی داستان سودابه و سو-دا-گی بر اساس شاهنامه و فن گش نی نایی)

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه زبان و ادبیات فارسی، بوشهر، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، بوشهر، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تطبیقی داستان سودابه در شاهنامه و سو-دا-گی در کتاب فنگ شن ین ایی بود. بررسی ها نشان داد که اشتراکات فراوانی در ساختار کلّی دو داستان وجود دارد. ضمن این‌که شباهت های بسیار زیادی نیز میان شخصیت های دو اثر (سودابه و سو-دا-گی، سیاووش و این‌-جائو، کاووس و جو-وانگ) از نظر محیط زندگی و پرورش، خصوصیات ظاهری، ویژگی های اخلاقی، سرگذشت ها و سرنوشت نهایی شان دیده می‌شود. در تبیین دلایل وجود نقاط مشترک و گاه یکسان در دو داستان، بالاتر از تأثیر و تاثّرات فرهنگی میان ملت ایران و چین، باید به ناخودآگاه جمعی بشر استناد کرد زیرا شالوده ی اصلی این دو داستان بر اساس کهن الگوی عشق ممنوع به ناپسری بنا شده و تمام اتفاقات حول این محور شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Two Women (Comparative Study of Soodabeh of The Shahnameh with Su-Daji Stories and Feng Shen Yan Yi)

نویسندگان [English]

  • Sareh Tarbiat 1
  • Sayed Ahmad Hosany kazerooni 1
  • Maryam Parhizkar 1
  • Davood Yahyaei 2
1 Islamic Azad University Boushahr Branch, Department of Persian Language and Literature, Boushahr, Iran.
2 Islamic Azad University Boushahr Branch, Department of History, Boushahr, Iran.
چکیده [English]

The goal of this article was to study the story of Soodabeh from Shahnnameh, and the Su-Daji from the book of Feng Shen Yan Yi comparatively. It was found that the general structure of both stories had a lot in common; furthermore, there were a lot of similarities between the characters of these two works (Soodabeh and Su-Daji, Siavash and Yin Yaiao, Kavoos and Zhou Yang), their living environment and upbringing, physical appearance , personality traits, and their final fates. For clarification of common points and sometimes identical points in both stories beyond the effects of cultural passion between Iranians and Chinese, we should  relay on aggregative subconscious of the human,  because the main texture of these two stories are based on the old pattern of forbidden love with the stepsons and whole events are shaped on this pivot.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahnameh
  • Feng shen yan yi
  • Archetype
  • Forbidden love
  • Soodabeh
  • Su-daji

- آموزگار، ژاله.(1376). تاریخ اساطیری ایران، چاپ دوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی.‌

- بهار، مهرداد.(1387). پژوهشی در اساطیر ایران، چ هفتم، تهران: آگاه.

- پورداوود، ابراهیم.(1377). یشت‌ها، تهران: اساطیر.

- جعفری دهقی، محمود، تربیت، ساره. (1390). از زن ستیزی تا زن ستایی در حدیقه الحقیقه‌ی سنایی، زن و فرهنگ، سال سوم، شماره نهم، 20-9

- حیدری‌ زاده، نگین.( 1393). بررسی تطبیقی شخصیت سودابه در شاهنامه فردوسی و لیدی مکبث در مکبث شکسپیر، زن و فرهنگ، سال پنجم، شماره  بیستم،40-23

- دوستخواه، جلیل.(1380). حماسه ایران یادمانی از فراسوی هزاره‌ها، تهران، آگاه.

- رحیمی، مصطفی.(1376). تراژدی قدرت در شاهنامه، چاپ دوم، تهران، قطره.

- رستگار فسایی، منصور.(1388). فرهنگ نام‌های شاهنامه، ، چاپ سوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

- رضابیگی، مریم.( 1387). مقایسه تطبیقی اساطیر ملل مختلف، فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی، سال پنجم، شماره بیستم،175-155

- روزبه، محمدرضا، ایازی، فریبا.(1392). بررسی تطبیقی الگوهای عشق ممنوع، کاوش‌نامه، سال چهاردهم، شماره بیست و ششم، 201-175

- فردوسی، ابوالقاسم.(1384). شاهنامه، به کوشش سعید حمیدیان، چاپ چهارم، تهران، قطره.

- کزازی، میرجلال الدین.(1381). نامه باستان، ج2، تهران: سمت.

- کوورجی کویاجی، جهانگیر.(1388). بنیادهای اسطوره و حماسه ایران، ترجمه جلیل دوستخواه، چاپ سوم، تهران: آگه.

- مرادگنجه، نرگس، زینلی، محمد جواد.( 1391). تطبیق دو اثر حماسی ایران«شاهنامه» و اثر حماسی چین «فنگ شن ین ایی»، نامه پارسی، سال هفدهم، شماره اول و دوم،42-19

- میر صادقی، جمال.(1367). عناصر داستان، تهران، صفا. 

- نبی‌لو، علیرضا.( 1389). بررسی چهار داستان با ساختار روایی مشابه بر اساس نظریه تزوتان تودوروف، پژوهش‌های ادبی، سال هفتم، شماره 29و30، 191-167

- Bartholomea, Christian.(1994). Altironisches rtebuch. Berlin.