واکاوی مساله "زن" در اندیشه ی جبران خلیل جبران و نیما یوشیج

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زبان و ادبیات عرب، مشهد، ایران.

2 دانشگاه حکیم سبزواری، گروه زبان و ادبیات عرب، سبزوار، ایران.

چکیده

جبران خلیل جبران و نیما یوشیج به عنوان مهمترین نماینده شعری معاصر ایران توجه خاصی به زن دارند. پرداختن هر دو شاعر به مساله زن و مضامین شعری آن مهمترین هدف این پژوهش است. فرضیه های این پژوهش بر این است که جبران و نیما از شاعران معاصری هستند که محور اصلی اشعار آنها زن(معشوقه، همسر،مادر) است؛جبران نسبت به نیما جایگاه والا و رفیعی را برای زن قائل است. محیطی که نیما یوشیج در آن بزرگ شد و پرورش یافت؛ محیطی روستایی بود که زنان در آنجا پا به پای مردان مشغول کار بودند به همین خاطر جایگاه و ارزش اجتماعی پایینی داشتند، اما در اندیشه جبران زن جایگاهی بهتری دارد؛ چرا که جبران در لبنان و آمریکا زندگی می کرد و به اقتضای محیطش که از زندگی ساده و فقیرانه به دور بود، زنان محوریت و ارزش دیگری داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the "woman" in thought of Gibran Khalil Gibran and Nima Youshij

نویسندگان [English]

  • Sakineh Sarami Garavi 1
  • Hassan Majidi 2
1 Mashad Ferdosie University, Department of Arabic language and literature, Mashad, Iran.
2 Hakim Sabazvari University, Department of Arabic language and literature, Sabazvar, Iran.
چکیده [English]

Gibran Khalil Gibran and Nima Youshij as the most important representative of Iranian contemporary poets were concerned to women issues. To review the both poets addressing the women issue as well as their poetical motifs were the main objectives of this research. The study was was purposed to demonstrate that Nima and Gibran Khalil Gibran were the contemporary poets who in their poems focused on the subject of "woman" (as mistress, wife and mother). From the perspective of Gibran Khalil Gibran, women's status were much higher that what Nima tought . The environment where Nima Youshij grew was a rural environment in which the women worked alongside with the men, so they had low social status and value. However, to Gibran Khalil Gibran, women had a better position, because Gibran Khalil Gibran lived in Lebanon and America that women possessed higher social status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative literature
  • compensation
  • Gibran Khalil Gibran Nima
  • woman
  • love
- آرین پور, یحیی (1382). از نیما تا روزگار ما. تهران: انتشارات زوار.
- جبران خلیل جبران (1992م). المولفات الکاملة جبران خلیل جبران، بیروت: موسسه بحسون.
- جنتی عطائی، ابوالقاسم ( 1334). نیما، زندگی و آثار او، تهران: انتشارات صفی علیشاه.
- زرین کوب، عبدالحسین ( 1369). نقد ادبی، ج 2، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- سجادی, ضیاءالدین (1380). مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف, تهران: سمت.
- شیخ اشراق ( 1348). مجموعه آثار فارسی, تهران: انستیتو ایران و فرانسه.
- طاهباز، سیروس ( 1375). پر درد کوهستان (زندگی و هنر نیما)، تهران: انتشارات زریاب.
- غریب،  رز (1971). تمهید فی النقد الحدیث, بیروت: دارالمکشوف.
- مدی, ارزنگ (1371). عشق در ادب فارسی از آغاز تا قرن ششم, تهران: موسسه فرهنگی و تحقیقاتی.
- مختاری، محمد ( 1372). ا$نسان در شعر معاصر، چاپ اول، تهران: انتشارات توس.
- یازجی، حلیم ( بی تا). موسوعه جبران، ج 15 و 33، بیروت: دار الجبل.
- یوشیج، نیما. (1370). مجموعه کامل اشعار نیما، به کوشش سیروس طاهباز، تهران: انتشارات نگاه.