بررسی میزان مشارکت زنان در مدیریت پسماند

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، گروه آلودگی های محیط زیست، اهواز، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه محیط زیست، اهواز، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تفکیک از مبدا پسماند و تعیین میزان مشارکت زنان شهر شیراز بود. جهت دستیابی به اهداف تحقیق، پرسشنامه ای مبتنی بر 23 سوال به طور تصادفی بین 380 نفر از زنان مناطق 6 و 7 شیراز توزیع شد و داده های بدست آمده با استفاده از داده های توصیقی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان مشارکت زنان در منطقه 6 (بالا شهری) بیشتر از منطقه 7 (پایین شهری) بود. میزان درآمد، سطح تحصیلات، سن، آموزش و اطلاع رسانی از طرح تفکیک از مبدا، در میزان مشارکت زنان در تفکیک و جمع آوری زباله تاثیر بسزایی داشت و همچنین موثرترین روش برای افزایش مشارکت در طرح تفکیک از مبدا را، افزایش سطح آگاهی در زمینه تفکیک از مبدا از طریق آموزش می دانستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study Of Women's Participation In Waste Management

نویسندگان [English]

  • Marzieh Nouroozi Jahan Abad 1
  • Sima Sabzalipour 2
1 Islamic Azad University Ahvaz Branch, College of Science and Research in Khuzestan, Department of Environmental Pollution, Ahvaz, Iran.
2 Islamic Azad University Ahvaz Branch, Department of Environmental Engineering, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the source separation of waste and the participation of women in Shiraz city. To collect data a questionnaire of 23 questions randomly distributed among 380 inhabitant women in the 6 and 7, Shiraz regions. Descriptive statistical was implemented to analyze the collected data. The results showed that the rate of women's participation in 6 area (uptown urban residence) was significantly more than the 7 area (downtown urban residence). Income, education level, age, education and giving information on source separation plan, impacted the rate of women's participation in the separation and collection of waste. The awareness promotion of the source separation through education was considered as the most effective way to increase the women participation in source separation plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women's Participation
  • waste Management
احمدی مسعود، نسترن؛ ضرغامی، مریم؛ صفائی شکیب، ساناز؛ درگاهی، عبداله؛ صمدی خادم، شهرام (1392). بررسی میزان مشارکت مردم شهر همدان در طرح تفکیک از مبدا پسماند زباله های شهری، سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، آذر ماه، دانشگاه تهران.

باجول، تیمور؛ علامه، مصطفی؛ سلطانی زاده، سمیه (1392). بررسی تاثیر بازیافت مواد زاید بر توسعه پایدار شهری، مطالعه موردی شهر اصفهان، اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست، مهر ماه، دانشگاه فردوسی مشهد.

رضایی مقدم، مهسا؛ رضی کردمحله، لاله (1386). نقش زنان در مدیریت پسماند شهرى، سومین همایش ملی مدیریت پسماند.

رفیعی، هادی؛ شاهنوشی، ناصر؛ رهنما، محمد رحیم (1392). بررسی و رتبه بندی مناطق شهری از نظر مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدأ زباله با استفاده از برنامه ریزی چندمعیاره: مطالعه موردی شهر مشهد فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 28، شماره دوم، شماره مقاله: 906، صص: 214 - .195

زیکساری، مهروز؛ جنسی، زهرا (1389). مطالعه طرح تفکیک پسماند از مبدأ (مطالعه موردی خانوارهای شهرستان کوچصفهان در استان گیلان)، دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست.

سبزعلیپور، سیما؛ سبحانی، یاسمین؛ کاظمی، زینب (1389). بررسى نظرات زنان منطقه دو شهر اهواز در ارتباط با روش های ترغیب مردم به شرکت در طرح بازیافت مواد زائد شهرى، فصلنامه علمى پژوهشى زن و فرهنگ، سال دوم، شماره ششم، صص: 115 – 107.

سید مجرد ثمرین، مهری؛ فتائی، ابراهیم (1391). مطالعه تفکیک از مبداء و مشارکت مردمی شهر تبریز، ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران.

عبدلی، محمدعلی؛ کرباسی، عبدالرضا؛ غزنوی کاشانی، مونا (1388). بازیافت زباله ها - مطالعه ی موردی شهر تهران، دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت، دانشکده مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه تهران.

میرعباسی، اشرف السادات؛ پناهنده، محمد؛ نقوی، نوشین (1388). تاثیر آموزش در جلب مشارکت مردمی در زمینه تفکیک از مبداء پسماندهای روستایی استان قزوین، دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت.

Abd Manaf, Latifah, Mohd Armi Abu Samah, Nur Ilyana Mohd Zukki. (2009). Municipal solid waste management in Malaysia: Practices and challenges Department of Environmental Sciences, Faculty of Environmental Studies, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor, Malaysia. Contents lists available at Waste Management

Acosta, Voltaire, Johannes, Paul ,Crispian, Lao ,Emelita Aguinaldo ,Maria Delia Cristina Valdez. (2012). Development of the Philippines national solid waste management strategy, Procedia – Environmental Sciences 16 (12) 9-16

Blottnitza,H von., Pehlkenb, A. & Pretzb, Th. (2002). The description of solid wastes by particle mass instead of particle size distributions. Resources, Conservation and Recycling. Vol. 34: 193-207p

Dahlen L., Vukicevic , S Meijer J and Lagerkvist A. (2006). Comparison of Different Collection System of Sorted Household Waste in Sweden. Waste Management,. 27: 1298-130

Karout N, & Altuwaijri S. (2012). Impact of health education on community knowledge. Attitudes and behaviortowards solid waste management in Alghobeiry, Beirut, Saad college of Nursing and Allied sciences, Al khobar, Saudi Arabia.

Owusu, v & Adjei-Addo E, & Sundber, c. September. (2013). Do economic incentives affect attitude to solid waste source sepration? Evidence from Ghana" conservation and Rycicling, volum 78, pp 115–123

Wichitra Singhirunnusorn ,Kidanun Donlakorn ,Worapon Kaewhanin. (2012). Contextual Factors Influencing Household Recycling Behaviours: A case of waste bank project in Mahasarakham municipality , Procedia – Social and Behavioral Science 36 (12) 688-697