رابطه تصویر بدنی، کیفیت زندگی و استرس ادراک شده با اختلالات خوردن دانش آموزان دختر و پسر

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه روان شناسی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تصویر بدنی، کیفیت زندگی و استرس ادراک‌شده با اختلالات خوردن در بین دانش‌آموزان دختر وپسرسال چهارم مقطع متوسطه شهرستان بهبهان بود. تعداد آزمودنی‌ها200نفر(100پسر و 100دختر) بود که به صورت تصادفی مرحله‌ای از جامعه مذکور انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. ابزارهای مورد‌استفاده عبارت بودند از: پرسشنامه تصویر بدنی(BICI)، کیفیت زندگی(WhOQOL BERF)، استرس ادراک‌شده (PSS) و اختلالات خوردن اهواز(AEDI). به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها ازضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند‌متغیره استفاده شد، نتایج نشان داد بین تصویر بدنی و اختلالات خوردن در زمینه بی‌اشتهایی و پر‌اشتهایی روانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. و بین کیفیت زندگی و اختلالات خوردن رابطه منفی معناداری وجود دارد. بین استرس ادراک‌شده و اختلالات خوردن رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که از بین متغیرهای پیش‌بین تصویر بدنی و کیفیت زندگی پیش‌بینی‌کننده اختلالات خوردن دانش‌آموزان می‌باشند.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Body Image, Quality of Life and Perceived Stress with Eating Disorder in Male and Female Students

نویسندگان [English]

  • Yousef Salehi Asl
  • Farah Naderi
Islamic Azad University Ahvaz Branch, Department of Psychology, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The Research was intended to examine the relationship of body image, quality of life and perceived stress with eating disorder in male and female students among the girl and boy students of fourth grade high school in Behbahan.200 students were selected randomly as test sample (100 boys and 100 girls). The research was a correlation type. Body Image Inventory (BICI), Quality of Life Questionnaire (WhOQOL) Perceived Stress Scale (PSS) and Ahwaz Eating Disorder Inventory (AEDI) were implemented as data source. To analyze the data Pearson correlation coefficient and multi variables regression analysis were applied as main statistical procedure. The results indicated that there was positive significant correlation between body image and eating disorder concerning anorexia and hyperorexia. The results also showed that there was negative significant relationship between quality of life and eating disorder. The perceived stress was associated positively and significantly with eating disorder as well. The regression analysis also demonstrated that body image and quality of life significantly well predicated the eating disorder in the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • body image
  • quality of life
  • perceived stress
  • eating disorder
- آریا‌پوران، سعید (1389). نقش اضطراب فیزیکی اجتماعی، تصور بدنی و عزت‌نفس در پیش‌بینی اختلالات خوردن در زنان ورزشکار، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه روان‌شناسی.
- ابوالقاسمی عباس (1391). ‌اثربخشی رفتار دیالکتیکی بر تصویر بدنی و خود‌کار‌آمدی در دختران مبتلا به پرخوری عصبی، مجله روان‌شناسی بالینی، (سال چهارم، شماره 2 (پیاپی 14).
- امینیان، مریم (1388). رابطه تنظیم هیجانی، رخدادهای منفی زندگی، تصویر از بدن با اختلالات تغذیه در زنان و دختران شهر اهواز پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز.
- روزنهان،دیویدال؛ سلیگمن،مارتین. ای پی. (2008). آسیب‌شناسی روانی، جلد دوم، ترجمه یحیی سیدمحمدی (1390). نشر ارسباران.
-ساراسون، اروین جی؛ ساراسون بارباراآر. (2005). روان‌شناسی مرضی، ترجمه بهمن نجاریان، محسن دهقانی، داود عرب، ایران داودی (1390). تهران، انتشارات رشد.
شباکی، روشنک (1389). نقش تصویر بدنی در کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، نگرش نقش جنسی و عزت‌نفس در دانشجویان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی.
- شکوهی امیر‌آبادی، لیلا (1387). استرس ادراک‌ شده در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با سبک‌های اسنادی مختلف، فصل‌نامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی سال پنجم شماره چهارم.
- عزیززاده فروزی ، منصوره (1388). ارتباط تصویر ذهنی از بدن با اختلالات خوردن در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی. پژوهش پرستاری دوره 4 شماره 15، 43- 33.
- مامی، شهرام (1389). بررسی میزان شیوع اختلالات تغذیه و رابطه آن با افسردگی، خودپنداره و عزت‌نفس در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی ایلام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی.
- متن تجدیدنظر‌شده‌ی راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی چاپ چهارم.(2000). ترجمه محمد رضا نیک خو، هامایاک آوادیس یانس (1389). انتشارات سخن.
- نجات، س، منتظری، ع، محمد، ک،‌ مجدی زاده، س نبوی، ن، نجات، ف. (1385). کیفیت زندگی مبتلایان به هولتیپل اسکروزیس‌ تهران در مقایسه با جمعیت سالم شهر تهران،‌مجله تخصصی اپیدبیولوژی ایران، شماره 4، 24-19 .
- صالحی، جواد (1373) عزت نفس و فشار روانی در دبیران زن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
Bekker, M. H.  & Boselie, K. A. H. (2002). Gender and stress: in gender rale stress? A re- examination of the relationship between femining gender role stress? And disorders. Stress and Health Sournal, 18(9), 141-149.
Cash, T.F. & Fleming, E.C.(2002). The impact of body – image experienes: Development of the body image quality of life Inventory. International Journal of Eeting Disorders 331, 155-460.
Chen, H, Jachson, T. (2007). Prevalence and Sociodemographic Correlates of eating Disorder Endorsements amang adolescents and young adults From China Eurorean Eating Disorders Reviw Volume 16 Issue page 375-385.
Clark, K. D. (2010). The Relationship of Percevied Stress and self – Efficacy Among correctional Employees in close – security and medium – security- Level Institutione. Degree of Doctor of Philosphy, Pcychology, Walden University.
Cohen, S., Kamarck, T. & Mermelstein, R. (1983). A Global Measure of Perceived Stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396.
CokerS, Roger D.(1990).The Construction and Perliminary Validation of a Scale for Measuring Eating Disorders .J Psychosom Res 34.233-231.
Collins, A. (2005). Statistics on eating disorders. Retrieved October 26, 2005, from http:// www.annecollins.com/eating-disorders/statistics.htm.
Elizabeth.H,Salafia.B,Lemer.L.J. (2012).Assciations Between multiple Type of stress and Disordered Eating Ameng Girls and boy in middle school. Stress and Health Volume 21 Isuel PP 148-157.
Folope.V,chapelle.C Grigioni.C,coeffier.C. (2012).Impact of eating disorders and psychological distress on the quality of life of obese people/ Pierre Dechelotte Euyopeen Eeting disorders Review volume 28 lssues
Gleeson, K.(2006). Constructing body image-j health psychology; 11(1)- 79-90.
Gleeson.K. (2006). Cnstructing body image- Health Psychol; 11(1) 79-90.
Jakatdar, T, A, & Willlams, E.F, (2001) The body image & quality of Life inventory. Furthev validation with college men and women body Image, 1(3) 279-287.
Jarus, D.V.8 S. (2007). Emotion Regulation and Psychopathology, Inp, Philip Pot and r.s. Feldmen (Eds) The Regulation and Emothion. (pp.395-385). New Jersey: Lawrence Erlbam Associates Publisher
Kim, J., and Lennon, S.J. (2007). Mass media and sel-esterem, body image and eating disorder tendencies. Cloghing and Textiles Research Journal, 25(1), 3-23.
Littleton. Heather. L. A. Danny. P.& Cynthia. L. S.(2008). Development of the body image concern inventory. Behavior Research and Therapy, 43(2), 229-241.
Marquez, S. (2008). Eating Disorder sin sport. Risk Factors, Health Consequemces, Treatment and Prevention. Nutricioan Hospitalaria,23: 183-190.
National Eating Disorders Association. (2005). Statistics: Eating disorders and their precursors. Retrieved November 30, 2005, from http:// www.nationaeatingdisorders.org/p.asp.
Office o National Statistics (ONS) .(2005). Health related behaviour: Genderr. [http://statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=1658]accessed 21 November 2006.
Oliveira Coelho GM, Abreu soares E, RIBEIRo BG.(2010). Ore Female Athletes At Increased Risk for Disordered Eating And Its Complications?. Appetite 2010: In Press, Available Online 13 Augus
Ravaldi, C., vannacci, A., Zucchi, T., Mannucci, E., et, at. (2003). Eating disorders and body image disturbances among ballet danger, Gymnasium Users and body builders. Psychopathology Journal, 36, 247-254.
Russka, J. Kaltiala-Heino,R. Rantanen, P, and koivisto, A.M. (2005). Are there differens in the attitudinal lody image between. Adolescant anorxia nervousa and bulimia nervousa? Eating and weight pisorders, 10(2), 98-106.
Sanftner.J.L. (2011).Quality of Life in Relation to Psychosocial risk Variables for eating disorders in women and men Eating behaviors volume 12 lssue 2 April 2011 Pages 136-112.
Sanler, N., & Ogretr, A.D. (2008). The relationship between stress and eating behaviors among Turkish adolescence. Applied science journal, 4(2) 233-237.
Sanlon, T. (1993). Value, desire, and quality of life, New York: Cambridge University Press. In M.C. Nussbaum and A. Sen (Eds) The quality of life (pg. 185-200).
Strober, M.(2009). Stress full life events association with bulimia in anorexia nervosa. Empiriacal findings and theoretical speculations. Int J Eating Dis 3; 3-16 .
Sugar M.(2000). Female adolescent development New York: Brunner Mazel.
walker.S Beukes.M,Esterhuyse.S.(2009).The role of oping response in the Relationship between perceived stress and disordered eating in a ross ultural sample of femcl university student
Yung.J,forbes.G.B. (2007).Body Dissataisfaction and disorders Eating among college women in china , south Koreu and the united states: contrasting Preoictions form sociocultural and feminist Theories. Psychology of women Quarterly volume 31 lssve4 Pages 381-393