بررسی نظریه های ساختاری، قرهنگی و خشونت روانی علیه زنان

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشگاه جهرم، گروه جامعه شناسی، جهرم، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، گروه پرستاری، دهاقان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی خشونت روانی علیه زنان بر اساس نظریه های ساختاری و فرهنگی شامل نظریه های منابع و خرده فرهنگ خشونت پرداخته است. هدف نهایی پی بردن به نقش این دسته از تئوریها در ایجاد خشونت روانی علیه زنان می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش میدانی، تکنیک مورد استفاده تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه همراه با مصاحبه می باشد. جامعه آماری پژوهش تمامی زنان متاهل شیرازی می باشند که یک سال از زندگی مشترک آنان می گذرد. نمونه آماری بر اساس فرمول های آماری 400 نفر بودند که از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. یافته های به دست آمده نشان داد، متغیرهای سطح دینداری، درآمد اقتصادی، میزان تحصیلات و پایگاه اقتصادی اجتماعی رابطه معکوس و متغیر مشاهده مداخله خویشاوندان رابطه مستقیم با خشونت روانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reviewing The Theories Of Structural, Cultural And Psychological Violence Against Women

نویسندگان [English]

  • Jalil Azizi 1
  • Azam Mahmudi 2
1 Jahrom University, Department of Sociology, Jahrom, Iran.
2 Islamic Azad University Dehaqhan Branch, Nursing Department, Dehaqhan, Iran.
چکیده [English]

The present research was intended to study the psychological violence against women based on structural and cultural theories, including the theory of sources and subculture of violence. The ultimate goal was to understand the role of these theories in psychological violence against women. The research was a field study. Survey questionnaires and interviews were implemented to collect data.  The statistical population consisted of all Shirazi married women with one year prolonged marriage. 400 women were randomly selected through multi-stage cluster sampling. The obtained results showed that religiosity, economic income, education and socio-economic status were negatively and significantly correlated with psychological violence and observing the relatives intervention was positively and significantly associated to the psychological violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • psychological violence
  • the culture of violence
  • religious
  • socio-economic status
- آبوت، پ. والاس کلر. جامعه شناسی زنان، ترجمه منیژه نجم عراقی(1380). تهران: نشر نی.
- احمدی، بتول، معصومه علی محمدیان، بنفشه گلستان، سید عباس باقری یزدی، داود شجاعی زاده( 1385). تاثیر خشونت های خانگی بر سلامت روان زنان متاهل در تهران، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، سال چهارم، شماره 2، 44-35 .
- احمدی، حبیب، زنگنه، محمد (1383). بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده( مطالعه موردی شهر بوشهر) تهران، مجله انجمن جامعه شناسی ایران، جلد سوم، صص 187-172.
- احمدی ، حبیب (1384) . جامعه شناسی انحرافات ، تهران : انتشارات سمت .
- اعزازی، شهلا (1381). خشونت خانوادگی زنان کتک خورده، تهران: نشر سالی
- امامی متولی، احمد، فاطمه علیان، خدیجه احراری، علی اصغر یعقوبی، شعبانعلی علی زاده، محبوبه یزدی(1380). بررسی توزیع فراوانی همسر آزاری در شهر کرج. خلاصه مقالات همایش سراسری سلامت در خانواده دانشگاه علوم پزشکی اراک.ص 30.
- امینی، یوسف و دیگران (1388). بررسی نقش عوامل خانوادگی و اجتماعی بر خشونت علیه زنان( مطالعه موردی شهر سسندج)، مقاله ارائه شده در همایش آسیب های اجتماعی منطقه غرب کشور، آذرماه 1388، ایلام.
- بلالی میبدی، فاطمه و مهدی حسنی (1388). فراوانی خشونت علیه زنان توسط همسرانشان در کرمان،  مجله ی پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال پانزدهم، شماره 300، 3-307.
- توکلی، ن. (1382). هویت جنسی همسران و خشونت بر ضد زنان در خانواده، پایان نامه دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی
- چلبی، مسعود (1381). جزوه درسی روش تحقیق عملی 2. دانشگاه شهید بهشتی تهران.
- روزن باوم، هایدى. خانواده به منزله ساختارى در مقابل جامعه، ترجمه محمدصادق مهدوى(1367). تهران، مرکز نشر دانشگاهى.
- رئیسی سرتشنیزی، ا. (1381). خشونت علیه زنان و عوامل موثر بر آن، مطالعه موردی شهرستان شهر کرد، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 1، شماره 3، بهار 1381، ص 64-45.
- عارفی، م. (1382). بررسی توصیفی خشونت خانگی علیه زنان در شهر ارومیه، مطالعات زنان، سال اول، شماره 2.
- کار، مهرانگیز (1379) . پژوهشی درباره‌ی خشونت علیه زنان در ایران ، تهران : انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
- مرکز مشارکت زنان و معاونت اجتماعی کشور (1380).  تحقیق ملی بررسی خشونت خانگی علیه زنان در مراکز 28 استان کشور، معاونت اجتماعی وزارت کشور.
- محبی، س ف. (1380). آسیب شناسی اجتماعی زنان( خشونت علیه زنان)، فصلنامه کتاب زنان، سال پنجم، شماره 14.
- مشکاتی، م. و مشکاتی زهرا السادات (1382). سنجش تاثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان، مجله جامعه شناسی ایران، دوره چهارم، شماره 20، تابستان 1382.
- مولاوردی ، شهلا (1385) . کالبد شکافی خشونت علیه زنان ، تهران : نشر حقوق دان .
- ملک افضلی، حسین، مرتضی مهدی زاده، احمدرضا زمانی، زیبا فرج زادگان (1383). بررسی انواع خشونت خانگی نزد زنان در شهر اصفهان، مجله دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، سال چهاردهم، شماره 2، 67-63.
-     Barnett, W., C.  L .Miller-perrin, and R. D. perrin.( 2005). Family Violence across the Life Span. Thousand Oaks: Sage Publications.
-     Berkovitz, Leonard (1986). A Survey of Social Psychology. C B S. College Publishing com.
-     Brehem, Sharon S. and Saul M. Kassin Paul. (1993). Social Psychology. Houghton Mifflin Company.
-     Dobash, R. E. and R. P. Dobash (1978). ,, Wives: the appropriate victims of marital violence. ,, Victim logy.  Vol. 2, No.3, pp. 426-442.
-     Gelles, R. J. and M. A. Straus (1978). "Violence in the American family." Journal of Social Issues, Vol. 35, No. 2, pp. 15-39.
-     Hjelle, Larry and A. Daniel Ziegler (1992). Personality theories: Basic Assumptions Reserch, and Applications. Mc Graw-Hill, Inc. 
-     Jaoko, J. O. (2005). Ecological Correlates of Violence against Women. PhD Thesis. United Stataes: University of Taxes.
-     Jsinski, J.L. (2001). "Theoretical explanation for violence against women" in C. M. renzetti, J. L. Edleson and R.K. Buergen (eds), The Sourcebook on Violence Against Women, pp.5-22. Thousnd Oaks, CA:  Sage Publications.
-     Kalmuss, D. (1984). "The intergenerational transmission of marital aggression."Journal of Marriage and the Fmily, Vol.46, No.1, pp.11-19.
-     Lips, H. m. (2003). A New Psychology of Women. York: McGraw-Hill Higher Education.
-     Lych, Tara (2000). Man and Women Together but equal? "UNFPA Magazine. Vol. 27, No. 2, P20.
-     Myers, David G. (1994) Exploring Social Psychology. Mc Graw-Hill, Inc. 
-     Newman, D.M. and L. Gruerholz (2002). Sociology of Families. London: Pine Forge Press.
-     O'Brien, J. E. (1971). "Violence in divorce prone families." Journal of Marriage and the Family, Vol.33, pp. 692-698.
-     O, Leary, K.D. (1988). "Physical aggression between spouses: a social learning theory perspective." In V.B. Van Hasselt (Ed.). Handbook of family Violence, pp. 57-86, New York: Plenum Press.
-     Resko, S.M. (2007).Intimate Partner Violence against Women: Exploring Intersections of Race, Class and Gender. PhD Thesis. United States: The Ohio State University.
-     Siegel, L.and J.Senna (2000). Juvenile Delinquency, Wadswalth.
-     Shakel Ford T.K (2000) Jwife Killing risk to women as a function of ego. Violence Victim fall 15(3), PP 273-282.
-     Tong, A. R. W. C. (2003). A Multivariate Path Model for Understanding Male Spousal Violence against Women: A Canadian Study. PhD Thesis. Canada: University of Toronto.
-     Van Hasselt T, V.B. and others (1987). Hand Book of Family Violence, New York & London: plenum press.
-     Widom, C. S. (1989). "Does violence beget violence? A critical examination of the literature."Psychological Bulletin, Vol.106, No.pp.3-28.
-     Wolfgang, M. E. & Ferracuti, F. (1982), the subculture of violence, Beverly Hills, C A: Sage.