کلیدواژه‌ها = زنان مطلقه
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی درمان هیجان مدار بر بهزیستی ذهنی و سازگاری فردی- اجتماعی زنان مطلقه

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 129-142

شیما نصری؛ کیوان کاکابرایی؛ محمد شریفی


2. بررسی کیفی عوامل مؤثر در سازگاری با شرایط پس از طلاق در زنان مطلقه (مطالعه پدیدارشناسانه)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 37-62

معصومه اسمعیلی؛ مینا آخوندی درزی؛ سمیه کاظمیان


4. اثر بخشی آموزش مهارت زندگی در کاهش اضطراب زنان مطلقه

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 85-93

عادله زهتاب نجفی؛ صفورا سالمی