کلیدواژه‌ها = دانشجویان دختر
تعداد مقالات: 5
1. رابطه جهت گیری هدف و فراشناخت با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دختر

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 23-36

سحر صفرزاده؛ فاطمه سادات مرعشیان


3. رابطه تفکر انتقادی و فراشناخت با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دختر

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 29-43

سحر صفرزاده؛ فاطمه سادات مرعشیان


4. تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانشجویان دختر

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 111-119

عبدالامیر گاطع زاده


5. رابطه خوداثربخشی و مقبولیت اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 63-78

فریبا زرگر شیرازی؛ ناصر سراج خرمی