نویسنده = سمیه کاظمیان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفی عوامل مؤثر در سازگاری با شرایط پس از طلاق در زنان مطلقه (مطالعه پدیدارشناسانه)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 37-62

معصومه اسمعیلی؛ مینا آخوندی درزی؛ سمیه کاظمیان