نویسنده = مریم السادات اسعدی فیروزآبادی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه زندگی در اشعار پژمان بختیاری

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 91-99

مریم السادات اسعدی فیروزآبادی


2. «خانواده» و مناسبات خانوادگی در دیوان پروین اعتصامی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 21-40

مریم السادات اسعدی فیروزآبادی