نویسنده = سیده سعیده سنجری
تعداد مقالات: 5
1. واکاوی فرهنگی متون کهن پیرامون انتخاب نام زنان

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 103-119

سیده سعیده سنجری؛ مهدی کارگز


2. تحلیل ازدواج در شاهنامه فردوسی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 95-105

سیده سعیده سنجری


3. قلمی سرخ درباره زنان

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 87-99

سیده سعیده سنجری


4. نقش زن در ادبیات کهن و اسطوره های ایرانی

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 35-46

سیده سعیده سنجری


5. زن، فرهنگ، دو واژه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 16-22

سیده سعیده سنجری