نویسنده = مرضیه نوروزی جهان آباد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان مشارکت زنان در مدیریت پسماند

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 65-76

مرضیه نوروزی جهان آباد؛ سیما سبزعلی پور