نویسنده = خدیجه شریف کاظمی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه پوشاک زنان ایران در سده ششم هجری و تأثیر آن بر جایگاه اجتماعی زنان بر اساس نگاره‌های سفال مینایی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 21-36

خدیجه شریف کاظمی؛ فخرالدین محمدیان؛ سید رسول موسوی حاجی