دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 7-143