دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، بهار 1400، صفحه 7-130 
2. ابعاد تجربۀ میانسالی در زنان

صفحه 21-33

مه سیما پورشهریاری؛ فاطمه هاشمی گلپایگانی


3. رویکرد زنانه ‌نگر به جایگاه زنان در عرفان مسیحی و اسلامی

صفحه 34-47

مریم السادات سیاهپوش؛ لیلا هوشنگی


6. نشانه‌شناسی تصویر زن در سینمای عباس کیارستمی

صفحه 77-89

پدرام رستمی؛ محمدجواد گهربخش؛ بابک سعداللهی؛ مجتبی مدنی