دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، زمستان 1399، صفحه 7-130 
2. دیدگاه زنان شاغل درباره کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه: شرکت عمران، آب، خدمات جزیره کیش)

صفحه 19-29

محمدرضا سعدی؛ حسن بودلایی؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ محمدحسین کناررودی؛ مهسا شجاعی


5. اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد براجتناب تجربه ای مادران دارای کودکان اتیستیک

صفحه 57-67

لیلا غلامی پور؛ ناصر امینی؛ عبدالله شفیع ابادی؛ مولود کیخسروانی